Υποψήφιοι Διδάκτορες

Στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΕΜΠ και της Σχολής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3685/2008) έχουν κάτοχοι ΜΔΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Σχολής, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΕ*. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ.

Οι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσονται από τη συνέλευση της Σχολής, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τομέα για τη γνωστική περιοχή κάθε θέσης και την αντίστοιχη επιτροπή επιλογής.
Στη Σχολή μας, αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν και να αξιολογηθούν, εκτός διαδικασίας προκήρυξης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι α) είναι κάτοχοι ΜΔΕ ή/και β) είναι υπότροφοι του ΙΚΥ ή έχουν εξασφαλίσει άλλη υποτροφία διεθνούς κύρους.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3685/2008) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής. Με σχετική απόφαση της Σχολής μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων.

Η διοικητική διαδικασία για την αποδοχή του υποψηφίου και την εκπόνηση και έγκριση της διατριβής ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

  • Κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία της Σχολής, προς διαβίβαση στον αρμόδιο Τομέα.
  • (Κατ' αρχήν) αποδοχή του ενδιαφερομένου, εφ' όσον υπάρξει θετική απόφαση της Σχολής (άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3685/2008), μετά από εισήγηση του Τομέα, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής Επιλογής.
  • Ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 3685/2008), στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση της Σχολής, μετά από εισήγηση του Τομέα. Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και εγγραφής του υποψήφιου διδάκτορα στα μητρώα της Σχολής.
  • Ορισμός του θέματος της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 9, παρ. 3α του Ν. 3685/2008), από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα και έγκριση του θέματος από τη Σχολή (στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση της Σχολής).
  • Ορισμός της γλώσσας συγγραφής της διδακτορικής διατριβής (άρθρο 9, παρ. 4γ του Ν. 3685/2008), στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση της Σχολής, μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
  • Υποβολή στη Σχολή έκθεσης προόδου (άρθρο 9, παρ. 3στ του Ν. 3685/2008) από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της επιτροπής.
  • Ορισμός επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης της διατριβής (άρθρο 9, παρ. 4α του Ν. 3685/2008), μετά από την υποβολή στη Σχολή θετικής εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του κειμένου (draft) της διατριβής.
  • Παρουσίαση και κρίση της διατριβής (άρθρο 9, παρ. 4β του Ν. 3685/2008) και κατάθεση από τον υποψήφιο διδάκτορα των αντιτύπων και ηλεκτρονικών αρχείων της (οριστικής μορφής της) διατριβής και του απογραφικού δελτίου του ΕΚΤ.
  • Αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα και ορκωμοσία (άρθρο 9, παρ. 4β του Ν. 3685/2008) σε συνεδρίαση της Σχολής, παρουσία μέλους των Πρυτανικών Αρχών και άλλων προσκεκλημένων.
  • Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος «Διδάκτορος Μηχανικού του ΕΜΠ» σε αυτούς που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και «Διδάκτορος του ΕΜΠ» σε αυτούς που δεν έχουν δίπλωμα μηχανικού, ανεξαρτήτως θέματος διδακτορικής διατριβής. Δεν απονέμεται (πλέον) βαθμός Διδακτορικού Διπλώματος, ούτε αριθμητικώς ούτε με χαρακτηρισμό.

*Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ δεν έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 9, παρ. 1β του Ν. 3685/2008) τεκμηριώνονται στην εισηγητική έκθεση της επιτροπής επιλογής.

Δείτε επίσης:
Ν. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
Πίνακας με τις διαδικασίες και τα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής