Τομείς

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα υλοποιείται από τους Τομείς που σύμφωνα με το Ν. 1268/82 αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή και ερευνητική μονάδα και καλύπτουν, στηρίζουν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα μέρους του γνωστικού αντικειμένου της Σχολής.

Οι Τομείς διοικούνται από την Γενική Συνέλευση που έχει παρόμοια σύνθεση με τη Συνέλευση της Σχολής. Σε κάθε Τομέα προΐσταται ένας Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση του Τομέα και ονομάζεται Διευθυντής.

Ως περαιτέρω υποδιαιρέσεις των Τομέων, υπάρχουν τα Εργαστήρια με εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται επίσης από ένα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, αλλά διοικητικά υπάγεται στον αντίστοιχο Τομέα, ή και άμεσα στη Σχολή, από την οποία και εκλέγεται ο Διευθυντής.