ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική

Υπουργική απόφαση 208490/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ 3591/τΒ/31-12-2014)

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Σχολών


Το ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική έχει σαν στόχο την διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, αφενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

 Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή «Γεωπληροφορική».

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ