ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση για διάλεξη ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος των υποψηφίων για τη κρίση της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία με έμφαση στις αναλυτικές και ψηφιακές

Καλούνται οι υποψήφιοι της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία με έμφαση στις αναλυτικές και ψηφιακές μεθόδους επεξεργασίας και απόδοσης χωρικών δεδομένων» (αριθμ. 986/13.1.2021, ΦΕΚ 1050/7-5-2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ, κ.κ.

  • Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 31416/25-05-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Γεώργιος Μαλαπέρδας με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 31866/07-06-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Ευάγγελος Φιλιππίδης με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 28195/01-07-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Ανδριανή Σκοπελίτη με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 26804/05-07-2021, κωδ. θέσης: APP21603
  • Απόστολος Παπακωνσταντίνου με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 20689/10-07-2021, κωδ. θέσης: APP21603

να πραγματοποιήσουν ο κάθε ένας, ανοιχτή διάλεξη, διάρκειας 20 λεπτών με Θέμα «Αναλυτικές και Ψηφιακές μέθοδοι Χαρτογραφίας για την οπτικοποίηση γεωχωρικής πληροφορίας» ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος και του προσωπικού της ΣΑΤΜ την Τρίτη 14/9/2021 από τις 12.00 (ώρα ελλάδος), με την ακόλουθη σειρά:

  1. Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος, ώρα 12:00
  2. Γεώργιος Μαλαπέρδας, ώρα 12:30
  3. Ευάγγελος Φιλιππίδης, ώρα 13:00
  4. Ανδριανή Σκοπελίτη, ώρα 13:30
  5. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, ώρα 14:00

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από απόσταση (διαδικτυακά) χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Teams.
Ο υπερσύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Teams είναι:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axPdMsKgKNSG07VN9inhDesJUiSlp6XOOffa8n5rK5q01%40thread.tacv2/General?groupId=00f66aa5-5fd6-42e5-87af-59636be7b7e0&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Activation code : tu3q2pl

Αθήνα, 30-8-2021

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

Βύρωνας Νάκος, Καθηγητής ΕΜΠ
Μαρίνος Κάβουρας, Καθηγητής ΕΜΠ
Χρυσούλα Μπούτουρα, Καθηγήτρια ΑΠΘ