Έτος 2018

Φωτογραμμετρική και Σχεδιαστική αποτύπωση τμήματος όψεως του τείχους του Κάστρου της Χίου

Ανάπτυξη Μεθόδων για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών

Τεχνολογίες Ανάλυσης και Επεξεργασίας Γεωχωρικών Ιατρικών Δεδομένων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Τεχνολογίες παλυτροπικής μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων

Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση των Επάλξεων της Πύλης των Κανονιών στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Σύστημα πολυεπίπεδης τεκμηρίωσης θρησκευτικών Τόπων και Ιστορικών Συμπλεγμάτων (ΜΕΤΕΩΡΑ)

Παρακολούθηση παραμορφώσεων εδάφους σε ορυχεία με τη χρήση διαφορικής συμβολομετρίας

Υποστηρικτικές εργασίες στα πλαίσια του έργου "HELPOS-Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας"