Σκοπός και Αντικείμενο του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων

To Eργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Εργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ανήκει στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτηρίου Βέη στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Τα κύρια αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στα επιστημονικά πεδία της υδρολογίας, της διαχείρισης υδατικών πόρων, της υδραυλικής και των εγγειοβελτιωτικών έργων, της μοντελοποίησης υπόγειων νερών και διαχείρισης, της επεξεργασίας νερού και της αξιολόγησης της ποιότητας υδατικών πόρων και της αξιολόγησης ποιότητας εδαφών και ιζημάτων. Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
•    Υδρολογική Ερευνα επιφανειακών και υπόγειων υδατικών σωμάτων (μετρήσεις παροχών, μετρήσεις στάθμης, δημιουργία και αξιολόγηση μοντέλλων, ερευνητική ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων, μοντελοποίηση υπόγειων νερών)
•    Διαχείριση Υδατικών Πόρων (χαρακτηρισμός υπόγειων νερών, τυποποίηση προγραμματικών δράσεων, πολυκριτηριακή αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων, τυποποίηση διαχειριστικών σχεδίων, εφαρμογή στρατηγικών δράσεων της WFD)
•    Αξιολόγηση Ποιότητας Υδατικών Πόρων για ανθρώπινη κατανάλωση και αρδευτική χρήση (συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων νερού, προσδιορισμός ποιοτικών παραμέτρων, παρακολούθηση ποιότητας νερού, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, υδρογεωχημική ανάλυση, χωρική επεξεργασία δεδομένων ποιοτικών παραμέτρων, διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων του συστήματος νερό-ίζημα-έδαφος, διάκριση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού)
•     Αξιολόγηση Ποιότητας Εδαφών/Ιζημάτων (προσδιορισμός ιδιοτήτων εδάφους/ιζήματος, δειγματοληψία διαλυμένων στερεών, κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμός υδραυλικής αγωγιμότητας, δημιουργία καμπύλης εδαφικής υγρασίας, ερμηνεία της χωρικής κατανομής των συγκεντρώσεων των στοιχείων στα εδάφη/ιζήματα, προσδιορισμός pH, αγωγιμότητας, απαίτησης ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος/ίζημα, προσδιορισμός συγκεντρώσεων κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων του εδάφους/ιζήματος.

Εργαστηριακός εξοπλισμός

 

Ion Chromatography (ICS -3000 System)

Ion Chromatography (ICS -3000 System)
Το σύστημα Ιοντικής Χρωματογραφίας είναι εξοπλισμένο με:
•    Μονή και δυαδική ισοκρατική και βαθμωτή αντλία
•    Αυτόματο δειγματολήπτη για πλήρη αυτοματοποίηση και ακρίβεια στην εισπίέση του δείγματος
•    Αναλυτικές στήλες  Dionex Ion Pac® AS 23 (4 x 250 mm) με προστήλη AG 23 column (4 x 50 mm) και CS 16 (5 x 250 mm) με προστήλη CG 16 (5 x 50 mm).
•    Δύο αγωγιμομετρικούς ανιχνευτές
Το σύστημα εκτελεί προσδιορισμό για τις παρακάτω παραμέτρους ποιότητας του νερού: Br-, Cl-, F-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+ και Ca2+

Αλλα συστήματα και συσκευές
•    Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού (Zeneer Power I) της εταιρείας  Human corporation
•    Συσκευή παραγωγής απεσταγμένου νερού
•    Σύστημα αντλίας κενού
•    Αναλυτικοί ζυγοί
•    Διαπερατόμετρο (Guelph type)
•    Συσκευές υψηλής πίεσης (5-15 bar)
•    Συσκευές χαμηλής πίεσης (Sand-box and Kaolin-box)
•    Μηχανικό αναδευτήρα Mechanical shaker (Medline SK-300)
•    Φούρνο θέρμανσης μέσων θερμοκρασιών (0-240 oC)

Εξοπλισμός μετρήσεων στο πεδίο

και φορητός εξοπλισμός

Δύο πλήρως αυτοματοποιημένους, άμεσης αποστολής δεδομένων μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου και στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλέγουν δεδομένα από τα έτη 1998 και 2006, αντίστοιχα
• Ψηφιακοί σταθμηγράφοι
Μυλίσκοι και μετρητές ροής υδατορευμάτων
Δειγματολήπτες αιωρούμενων στερεών και ιζημάτων
HACH Φασματοφωτόμετρο DR 2800 για τον προσδιορισμό παραμέτρων ποιότητας νερού
HACH Ψηφιακός τιτλοδότητης για τον προσδιορισμό HCO3-
• Φορητό πολύμετρο DO/NO3-/CND/Sal/pH/ORP (YSI Professional Plus) για τον προσδιορισμό των παραμέτρων: Θερμοκρασία (T), διαλυμένου οξυγόνου (DO), νιτρικών ιόντων (NO3-), ηλεκτρικής αγωγιμότητας (CND), ολικών διαλυμένων στερεών (TDS), αλατότητας (Sal), pH and δυναμικού οξειδοαναγωγής (ORP)
Φωτόμετρο ELE paqualab
Θολόμετρο Lovibond
pH μετρο Jenway 370
Αγωγιμόμετρο ELE 4071