Ερευνα στο Εργαστήριο Εγγειωβελτιωτικών Έργων

Από το 1990 έως σήμερα έχουν εκπονηθεί 13 ερευνητικά προγράμματα με συνολική χρηματοδότηση 300 περίπου εκατομμυρίων δραχμών. Σημαντική είναι επίσης η εμπειρία που έχει το ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου στο σχεδιασμό έργων διευθέτησης υδατορευμάτων, αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων, στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και στη διερεύνηση των σχέσεων του συστήματος των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.