Αντικείμενο Εργαστηρίου Γεωγραφίας

Η φιλοσοφία του εργαστηρίου είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την πρακτική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων του χώρου. Στην μέχρι τώρα πορεία του αναζητά λύσεις εφαρμόσιμες και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Παρέχει υπηρεσίες σε 4 βασικούς άξονες δραστηριότητας:

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό και Διαχείριση
Τις Μεθόδους Χωροθετήσεων-Κατανομών
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Παράλληλα, το Εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν και τους 4 βασικούς άξονες δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν βάσει συγκεκριμένων και εξειδικευμένων αναγκών και απαιτήσεων των οργανισμών και των επιχειρήσεων