Αντικείμενο Εργαστηρίου Γεωγραφίας

Το Eργαστήριο Γεωγραφίας ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 573 Προεδρικό Διάταγμα της 6ης Ιουνίου 1981 (ΦΕΚ 149/11.06.1981) και έκτοτε λειτουργεί στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του ΕΜΠ.

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου Γεωγραφίας είναι η εμπέδωση της αξίας της Γεωγραφικής προσέγγισης στα προβλήματα που άπτονται των χωρικών συστημάτων· και της συλλογής, επεξεργασίας, οπτικοποίησης και κατάλληλης διαχείρισης ποιοτικής και ποσοτικής χωρικής πληροφορίας ως εργαλείου για τον σχεδιασμό λύσεων των προβλημάτων αυτών στις διάφορες γεωγραφικές κλίμακες – αστική/περιαστική, περιφερειακή, εθνική, υπερεθνική.

Το Εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο στα αντικείμενα δραστηριοποίησής του.

Ακόμη, επιδιώκει να αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα

  • σε ζητήματα που άπτονται των σύγχρονων προκλήσεων της κοινωνίας, π.χ. βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη κινητικότητα, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ποιότητα ζωής, διαχείριση δημόσιου χώρου, κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα διαφορετικών τύπων περιοχών, κ.λπ.
  • σε διάφορες κατηγορίες χώρου, όπως παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές, περιφερειακές περιοχές, αστικές/περιαστικές περιοχές, κ.ά.

με στόχο τον σχεδιασμό λύσεων και των σχετικών πακέτων πολιτικής για την υλοποίησή τους στο πλαίσιο αντίστοιχων σχεδιαστικών προβλημάτων των διάφορων γεωγραφικών οντοτήτων.

Το κύριο έργο του Εργαστηρίου Γεωγραφίας εντάσσεται στους ακόλουθους τρεις άξονες δραστηριότητας, οι οποίοι αναπτύσσουν συνέργειες μεταξύ τους:

  1. Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GeoCHOROS - http://geospatial.ntua.gr/)
  2. Μελέτη και σχεδιασμός αστικού/περιαστικού χώρου – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κινητικότητα (Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας
  3. Xωρικός σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής σε προβλήματα του περιφερειακού/εθνικού χώρου (Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού)