Έρευνα στο Εργαστηρίο Γεωγραφίας

 Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Γεωγραφίας επικεντρώνεται σε ένα εύρος θεμάτων που αντικατοπτρίζουν τις περιοχές ενδιαφέροντος των μελών του και υλοποιείται μέσα από ερευνητικά προγράμματα και το σχετικό δημοσιευμένο έργο των μελών του.

Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται:

  • Στη γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τη μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των χωρικών συστημάτων και της διαχρονικής εξέλιξης αυτών.
  • Στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνολογιών χωρικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων χωροθέτησης δραστηριοτήτων, υπηρεσιών κ.ά.
  • Στη μελέτη των σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων του αστικού χώρου που αναδύονται στην 3η χιλιετία, π.χ. βιώσιμη αστική ανάπτυξη, κλιματικά ουδέτερες πόλεις, βιώσιμη κινητικότητα, ποιότητα ζωής σε αστικά περιβάλλοντα, διαχείριση δημόσιου χώρου.
  • Στη σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και του σχεδιασμού σε αστικά περιβάλλοντα και την εξέλιξη των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, καθώς και τις νέες προοπτικές που προσφέρονται μέσα από τη μετάβαση του σχεδιασμού σε e-περιβάλλοντα.
  • Στη μελέτη αναπτυξιακών και χωρικών προβλημάτων με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων, π.χ. συμμετοχικός σχεδιασμός, χωρική διακυβέρνηση, στρατηγικός σχεδιασμός, προοπτική διερεύνηση, σχεδιασμός προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  • Στην προσέγγιση τομεακών ζητημάτων που αποτελούν σημαντικούς αναπτυξιακούς πυλώνες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, π.χ. τουρισμός και πολιτισμός, μέσα από την προστασία αλλά και τη βιώσιμη και ανθεκτική αξιοποίηση των αξιοποιούμενων φυσικών και – χερσαίων και ενάλιων – πολιτιστικών πόρων.
  • Στην προσέγγιση αναπτυξιακών ζητημάτων και προβλημάτων σε ιδιαίτερες κατηγορίες του χώρου, π.χ. παράκτιος και νησιωτικός χώρος, θαλάσσιος χώρος, με έμφαση στις περιοχές της Μεσογείου (https://www.smartbluecity.com/).