Εργαστήρια Τομέα Τοπογραφίας

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
Δ/ντής: Καθηγητής Δ. Παραδείσης

Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
Δ/ντής: Καθηγητής Δ. Σταθάς

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Δ/ντής: Καθηγητής  Δ. Αργιαλάς

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας
Δ/ντής: Καθηγητής Α. Γεωργόπουλος

Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Δ/ντης: Καθηγητής  M. Kάβουρας

Κέντρο Παρακολουθήσεως Δορυφόρων
Δ/ντής: Καθηγητής Δ. Παραδείσης

Περιοχή Κτηματολογίου