Αντικείμενο Γνωστικής Περιοχής του Κτηματολογίου

Το αντικείμενο της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου είναι ευρύτερο από αυτό που γίνεται αντιληπτό από την κυριολεξία του όρου. Ειδικότερα στη γνωστική περιοχή του Κτηματολογίου εμπεριέχονται ή περιλαμβάνονται θέμα που σχετίζονται:
- με την τεχνική τη νομική και την οικονομική διάσταση της γης και την αλληλεπίδραση αυτών
- με το δυναμικό περιεχόμενο των Συστημάτων Κτηματολογίου, με τις αρχές ανάπτυξης τέτοιων Συστημάτων και με τις προδιαγεγραμμένες διαδικασίες τήρησης-ενημέρωσής τους
- με τη δυνατότητα εξέλιξης ενός Κτηματολογικού Συστήματος σε Σύστημα Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.) σε συγκεκριμένους τομείς με ανταποδοτικό χαρακτήρα
- με την ειδικότερη εμβάθυνση στον τομέα ενός Σ.Π.Γ. που σχετίζεται με την εκτίμηση της αξίας των Ακινήτων και την πολλαπλή χρησιμότητα της γνώσης αυτής π.χ. για δημοσιονομική χρήση ή για χρήση στην αξιοποίηση Ακινήτων κ.α.

Η δυνατότητα χρήσης κάθε μετρητικής ή ποιοτικής πληροφορίας, σχετικής με τα Ακίνητα αποτελεί την υποδομή κάθε αναπτυξιακού σχεδιασμού, γεγονός που καθιστά ένα Σύστημα Κτηματολογίου ως βασικό εργαλείο διαχείρισης και μοχλό ανάπτυξης. Η δε ανάπτυξη Σ.Π.Γ. δημιουργεί εντατική (επαναληπτική) χρήση των πληροφοριών, δημιουργεί απόσβεση του κόστους και μετασχηματίζει υπάρχουσες λειτουργίες σε διάφορους τομείς βοηθώντας επί μέρους και συνολικά στην ανάπτυξη και στην ορθολογισμένη λήψη αποφάσεων.
Στα ανωτέρω θέματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου αναπτύσσεται δραστηριότητα:
- εκπαιδευτική, με τα διδασκόμενα μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, καθώς και με σεμινάρια που περιοδικά οργανώνονται από διαφόρους Φορείς
- ερευνητική, με εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται σε ημερίδες, συνέδρια, περιοδικά κ.α.