Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ανήκει στον Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ και το προσωπικό του αποτελείται από μέλη του Τομέα αυτού.

Η Φωτογραμμετρία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια διδάσκεται μόνο στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ. του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και το αντίστοιχο Τμήμα του Α.Π.Θ. Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ έχει ως αποστολή να υποστηρίξει την άρτια εκπαίδευση και εξάσκηση των σπουδαστών σε θέματα Φωτογραμμετρίας, εκτελώντας και την σχετική έρευνα.

Παραλλήλως ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ανανεώνεται όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό ώστε να εξυπηρετήσει τους παραπάνω στόχους.