Ερευνητικό Έργο στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

Τα μέλη του Τομέα Τοπογραφίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Φωτογραμμετρίας, συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου, το οποίο υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Το έργο αυτό συνίσταται σε εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διάφορους χρηματοδότες, στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας και στην επίβλεψη και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών αντικατοπτρίζονται στις δημοσιεύσεις των μελών του Τομέα Τοπογραφίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Φωτογραμμετρίας.

Η γενικότερη φιλοσοφία του ερευνητικού έργου που εκπονείται στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας είναι να παράγει νέα γνώση και να εκπαιδεύει νέους ερευνητές στα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα της Φωτογραμμετρίας, μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ειδικότερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ψηφιακές χαρτογραφήσεις και τους αυτοματισμούς, στην εκμετάλλευση απλών εικόνων για εξαγωγή μετρήσεων, στις αποτυπώσεις σε μεγάλη κλίμακα, στις εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, κ.ο.κ.

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόσφατες Διδακτορικές Διατριβές