Σκοπός και Αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου

Κύριο αντικείμενο των Εργαστηρίων Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Εργαστήρια:

  • Αναπτύσσουν ή/και συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα των Εργαστηρίων,
  • αναπτύσουν και συντονίζουν νέα ερευνητικά προγράμματα για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονοτεχνική ανάπτυξη των σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.,
  • συμμετέχουν ενεργά στη συνεργασία με όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονοτεχνικούς και λοιπούς φορείς, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συναντώνται, συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων.