Σκοπός και Αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου

Κύριο αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους το Εργαστήριο:

  • Αναπτύσσει ή/και συμμετέχει στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα των Εργαστηρίων,
  • αναπτύσσει και συντονίζει νέα ερευνητικά προγράμματα για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονοτεχνική ανάπτυξη των σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.,
  • συμμετέχει ενεργά στη συνεργασία με όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονοτεχνικούς και λοιπούς φορείς, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συναντώνται, συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

 

Άλλες σελίδες ΚΔΔ