Εργαστήρια Τομέα Τοπογραφίας

Εργαστήριο Γεωδαισίας
Δ/ντής: Καθηγητής Γ. Πανταζής

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Δ/ντής: Καθηγήτρια Β. Καραθανάση

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας
Δ/ντής: Καθηγητής Χ. Ιωαννίδης

Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Δ/ντης: Καθηγητής  M. Kάβουρας

Κέντρο Παρακολουθήσεως Δορυφόρων
Δ/ντρια: Καθηγήτρια Μ. Τσακίρη

Περιοχή Κτηματολογίου