Σκοπός και Αντικείμενο του Εργαστηρίου Γεωδαισίας

Στο video, μπορείτε να δείτε, μερικές από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου

https://www.youtube.com/watch?v=mQnyzDvOVnY

 

afisa

 

 

 

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας προέρχεται από την συνένωση των παλαιών Εργαστηρίων : 1) Ανώτερης Γεωδαισίας και 2) Γενικής Γεωδαισίας (ΦΕΚ 4067/22-09-2020, τ. Β΄).

Το   Εργαστήριο  Γεωδαισίας εξυπηρετεί   τις   εκπαιδευτικές   και   ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Ανώτερης Γεωδαισίας, Φυσικής Γεωδαισίας και Βαρυτημετρίας, Δορυφορικής Γεωδαισίας, Γεωδαιτικής Αστρονομίας, Τοπογραφίας, Τεχνικής Γεωδαισίας, Βιομηχανικής Γεωδαισίας, Γεωδαιτικής Μετρολογίας, Υδρογραφικές Αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων (Αρχαιολογικές κλπ), Ναυσιπλοίας  - Πλοήγησης.

Το Εργαστήριο Γεωδαισίας έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής  και άλλων Σχολών του ΕΜΠ σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

2.  Την έρευνα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, είτε αυτοδύναμα είτε συμμετέχοντας σε κοινά προγράμματα με άλλα εργαστήρια ή πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

3.  Τη  συνεργασία  κάθε  μορφής  με  κέντρα  ερευνών  και  ακαδημαϊκά  ιδρύματα ημεδαπής   και   αλλοδαπής   εφόσον   οι   στόχοι   συμπίπτουν,   συμβαδίζουν   και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4.  Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων    και    εκδόσεων    και    την    πρόσκληση    ελλήνων    και    ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

5.   Την   παροχή   υπηρεσιών   σε   ιδιώτες   σύμφωνα   με   τα   προβλεπόμενα   από το νόμο.

6.  Την   παροχή   γνωμοδοτήσεων   (δικαστήρια   κτλ.)   σε   θέματα   που   άπτονται   του  γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7.  Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.

8. Την  ανάληψη  συμβουλευτικών  ή  αναπτυξιακών  έργων  και  μελετών  με  σκοπό  την  ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση περιοδικών.