Εργαστήριο Χαρτογραφίας

logo0
 lab2lab1 lab4

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας είναι η παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στη Χαρτογραφία και την Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας, ακολουθώντας την αποστολή της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA).

Το Εργαστήριο καλύπτει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή, την επεξεργασία και τον μετασχηματισμό γεωχωρικών δεδομένων, τη σύνθεση χαρτών, τον χαρτογραφικό συμβολισμό, τη χαρτογραφική γενίκευση και άλλα συναφή αντικείμενα.

Αντιμετωπίζει θεμελιώδη ζητήματα της χαρτογραφικής επικοινωνίας, τη διαχρονική σχέση Χαρτογραφίας και Τέχνης, τις σχεδιαστικές αρχές για πολυμεσικούς κυβερνο-χάρτες, αλλά και τη δημιουργία ειδικών  χαρτών για τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, κ.ά.

Εκπαιδευτικά, έχει την ευθύνη και την υποστήριξη της διδασκαλίας πολλών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής, της Αναλυτικής, της Θεματικής και της Ψηφιακής Χαρτογραφίας, καθώς και της Γεωπληροφορικής.

Το Εργαστήριο αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες γεωοπτικοποίησης και GIS, σημασιολογικά εργαλεία γνώσης και διαλειτουργικότητας, τεχνολογίες επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας, διαδικτυακής χαρτογραφίας, καθώς και συστήματα διαχείρισης χρώματος, καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων και παραγωγής ανάγλυφων χαρτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες ανάπτυξης της χωρικής σκέψης και παραγωγής ειδικών χαρτών για την εκπαίδευση, αλλά και για άτομα με προβλήματα όρασης.

Τέλος, το Εργαστήριο έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Γνώσης για τη γεωχωρική πληροφορία, και στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών μαθημάτων για χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+.

prod anaglyfos prod dtmgdb mountprod maps blindprod maps eurostat

Ενδεικτικά ερευνητικά αντικείμενα:

 • Θεωρητικά θέματα χαρτογραφίας - Χαρτογραφία ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης
 • Θεωρία της γεωγραφικής πληροφορίας
 • Εκτίμηση ποιότητας χωρικών στοιχείων βάσει προτύπων ISO
 • Υποδομές Χωρικών Πληροφοριών
 • Εκτίμηση ποιότητας χαρτών μέσω της δημιουργίας μοντέλων ποιότητας
 • Χαρτογραφική γενίκευση
 • Σύνθεση χαρτών σε περιβάλλον διαδικτύου
 • Βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων θαλάσσιας πλοήγησης
 • Μελέτη στατικών & δυναμικών οπτικών μεταβλητών με ανάλυση οφθαλμικών κινήσεων
 • Αναλυτικές μέθοδοι φωτοσκίασης χαρτών
 • Πληθοπορισμός
 • Χαρτογραφία και Τέχνη
 • Χωρικοποίηση
 • Χαρτογραφία και παιδιά
 • Ανάπτυξη χωρικής σκέψης
 • Χαρτογραφία για άτομα με προβλήματα όρασης
 • Γνωσιακά και Γλωσσολογικά θέματα γεωχωρικών πληροφοριών
 • Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
 • Κυβερνοχαρτογραφία

 

Τρέχουσες δραστηριότητες του εργαστηρίου (Βραδιά Ερευνητή 2020)

 Παρουσίαση μαθημάτων επιλογής του εργαστηρίου