Αντικείμενο Γνωστικής Περιοχής του Κτηματολογίου

 

H επιστημονική περιοχή του Κτηματολογίου περιλαμβάνει νομικά, τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά εργαλεία για τη διασφάλιση ακίνητης περιουσίας και την καλή της διαχείριση γης, του θαλάσσιου χώρου και του δομημένου περιβάλλοντος, όπως στοιχεία:

  • εμπραγμάτου δικαίου, τεχνικής νομοθεσίας, πολιτικής γης και καθορισμού χρήσεων γης, εκτίμησης αξιών ακινήτων, φορολογίας ακινήτων, καθώς και βασικών αρχών για τη λειτουργία βιώσιμης αγοράς ακινήτων,
  • σύγχρονων μεθόδων αναγνώρισης δικαιούχων και σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων, βάσεων δεδομένων και προτυποποίησης, εθνικών υποδομών χωρικών δεδομένων, και
  • σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και συστημάτων πληροφοριών γης, στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης με έμφαση στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για τον προγραμματισμό και την σωστή αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων.

Στα ανωτέρω θέματα αναπτύσσεται δραστηριότητα:

  • εκπαιδευτική, με τα διδασκόμενα μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, καθώς και με σεμινάρια που περιοδικά οργανώνονται από διαφόρους Φορείς
  • ερευνητική, με εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιούνται σε ημερίδες, συνέδρια, περιοδικά, στους συναφείς επαγγελματικούς φορείς καθώς και στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς