Σκοπός και Αντικείμενο του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας, καλύπτει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Χαρτογραφία: συλλογή, επεξεργασία και απόδοση χαρτογραφικών δεδομένων, προβολικοί μετασχηματισμοί, σύνθεση χαρτών διαφόρων κατηγοριών, χαρτογραφικός συμβολισμός, χαρτογραφική γενίκευση και άλλα συναφή αντικείμενα.

Έχει την ευθύνη και την υποστήριξη της διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής, της Αναλυτικής, της Θεματικής και της Ψηφιακής Χαρτογραφίας καθώς και της Γεωπληροφορικής.

Ενδεικτικά ερευνητικά αντικείμενα:

 • Εκτίμηση ποιότητας χωρικών στοιχείων βάσει προτύπων ISO
 • Δημιουργία εθνικής υποδομής χωρικών δεδομένων
 • Εκτίμηση ποιότητας χαρτών μέσω της δημιουργίας μοντέλων ποιότητας
 • Χαρτογραφική γενίκευση
 • Σύνθεση χαρτών σε περιβάλλον διαδικτύου
 • Βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων θαλάσσιας πλοήγησης
 • Θεωρία της γεωγραφικής πληροφορίας
 • Μελέτη οπτικών & δυναμικών οπτικών μεταβλητών με ανάλυση οφθαλμικών κινήσεων
 • Αναλυτικές μέθοδοι φωτοσκίασης χαρτών
 • Χαρτογραφία & παιδιά
 • Θεωρητικά θέματα χαρτογραφίας - Χαρτογραφία ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης
 • Γεωχωρικές Οντολογίες
 • Γεωγραφικές έννοιες (θεωρίες, σημασιολογία, λειτουργίες εννοιών)
 • Γνωσιακά και Γλωσσολογικά θέματα (cognitive and linguistics aspects) γεωχωρικών πληροφοριών
 • Αναπαράσταση γεωγραφικής γνώσης (δομές και εργαλεία)
 • Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα (semantic interoperability)
 • Υποδομές Γεωγραφικών Πληροφοριών (SDIs)
 • Crowdsourcing