Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας

Εκδόσεις βιβλίων

 • Kavouras M., Κokla M., 2008, Theories of Geographic Concepts. Ontological Approaches to Semantic Integration. London: CRC Press. 
 • Kάβουρας Μ., Νάκος Β., Τσούλος Λ., Φιλιππακοπούλου Β., Τομαή Ε., 2013 (Επιστημονική επιμέλεια μτφ. στην Ελληνική γλώσσα), Στοιχεία Χαρτογραφίας [2η Έκδοση]. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Robinson A.H., Morrison J.L., Muehrcke Ph.C., Kimerling A.J., Guptill S.C., 1995, Elements of Cartography, John New York: Willey & Sons Inc).
 • Λ. Τσούλος, Α. Σκοπελίτη, Λ. Στάμου, 2015. Χαρτογραφική Σύνθεση και απόδοση σε Ψηφιακό Περιβάλλον (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2506
 • Νάκος Β., 2015, Αναλυτική Χαρτογραφία (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2233
 • Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6381
 • Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κονταξάκη, Σ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6392

Πρόσφατα επιστημονικά περιοδικά και Συλλογικοί τόμοι

 • Νάκος Β., 2010, «Η χαρτογραφική διάσταση των γεωδαιτικών εργασιών στο νεοελληνικό κράτος». Στο Ειδικό Τόμο του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών και Δικαίου, ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ (Μηλιός Γ. επιμ.), Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 281-92.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Β., 2010, «Απεικόνιση του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης σε περιβάλλον τεχνολογίας συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών», Το μήλον της Γνώσεως, Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Αραμπέλο, (Καλτσίκης Χ., Κονταδάκης Μ.Ε., Σπαταλάς Σ., Τζιαβός Η.Ν., Τοκμακίδης Κ. Επιμέλεια), Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 351-66.
 • Kavouras, M., Kokla, M., 2010, “Geographic Ontologies and Society”. SAGE Handbook of GIS and Society Research, Nyerges, T., Couclelis, H., McMaster, R.B. (Eds.), Sage Publications.
 • Pallikaris A., Tsoulos, L., Paradissis, D., 2010, Improved algorithms for sailing calculations in navigational systems, Coordinates Vol. VI, pp.15-18.
 • Skopeliti, A., 2011, “Best practices for polygon generalisation from medium to small scale in a GIS framework”. In Αdvances in Cartography and GIScience, Selection from ICC 2011, Paris (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography / Publications of the International Cartographic Association), Springer 2011, pp. 521-540 (DOI: 10.1007/978-3-642-19143-5_29)
 • Tsoulos, L., 2011, Implementing quality in spatial data infrastructures, Swiss Federal Institute of Technology – ETH Zurich Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering.
 • Νάκος Β., 2012, «Ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον Ελληνικό χώρο από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα». Γεωγραφίες, 20: 15-30.
 • Lysandros Tsoulos, Athanasios Pallikaris, Andriani Skopeliti, 2012, Technical Report: Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic. http://www.iho.int/mtg_docs/rhc/ArHC/ArHC3/ARHC3-3.2.7_Suitable_projections_for_the_Arctic.pdf
 • Giannakopoulou L., Kavouras M., Kokla M., and Mark D., 2013, “From compasses and maps to mountains and territories: Experimental results on geographic cognitive categorization” In Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, pp 63-81.
 • A. Skopeliti, L. Tsoulos, 2013, Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic Marine Geodesy 36(2), pp 234-259 (DOI: 10.1080/01490419.2013.781087)
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2014, "EyeMMV toolbox: An eye movement post-analysis toolbased on a two-step spatial dispersion threshold for fixation identification". Journal of Eye Movements Research, 7(1):1,1-10.
 • Γκαδόλου Ε., Τομαή Ε., Στεφανάκης Ε., και Κρητικός Γ., 2014, Τεκμηρίωση χωρικής και χρονικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου: Οντολογική τυποποίηση των ιστορικών χαρτών μιας δικτυακής πύλης, Γεωγραφίες, Τεύχος 23.
 • Vyron Antoniou, Andriani Skopeliti, 2015, “Measure and indicators of VGI quality: An overview”. In ISPRS Geospatial Week 2015 (Volume II-3/W5), 28 September–3 October 2015, La Grande Motte, France (Editors: C. Mallet, N. Paparoditis, I. Dowman, S. Oude Elberink, A.-M. Raimond, F. Rottensteiner, M. Yang, S. Christophe, A. Coltekin, M. Bredif).
 • Νάκος, Β. 2015, “Χάρτης και αλληλεπίδραση”, Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης, Τιμητικός Τόμος Μύρωνα Μυρίδη, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 67-78.
 • Kokla M. , Baglatzi A, and Kavouras M., 2015, “Eliciting and Formalizing the Intricate Semantics of Land Use and Land Cover Class Definitions” in Ola Ahlqvist, Dalia Varanka, Steffen Fritz, and Krzysztof Janowicz (Eds), Land Use and Land Cover Semantics: Principles, Best Practices, and Prospects, CRC Press, pp. 85–106.
 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., Darra A., and Pastra K., 2016, GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking in G. Gartner, M. Jobst, H. Huang (eds), Progress in Cartography: EuroCarto 2015, Part of the series Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, pp 319-338, Springer.
 • C. Kastrisios, L. Tsoulos, 2016, An integrated GIS methodology for the determination and delineation οf juridical bays. Ocean & Coastal Management 122:30-36 (DOI:10.1016/j.ocecoaman.2016.01.005)
 • C. Kastrisios, L. Tsoulos, 2016, A cohesive methodology for the delimitation of maritime zones and boundaries. Ocean & Coastal Management 130:188-195 (DOI:10.1016/j.ocecoaman.2016.06.015)
 • Λέλλη Α., Τζελέπης Ν., Νάκος Β. "Ανασκόπηση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών βελτιστοποίησης της σκίασης του ανάγλυφου". Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χριστογιώργη Καλτσίκη (Επιμέλεια: Παρασχάκης Ι., Ρωσσικόπουλος Δ., Φωτίου Α.). TATM-AΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη, 2016, σ. 211-24.

Πρόσφατα πρακτικά συνεδρίων και workshops

 • Pallikaris, Α., Τsoulos, L., 2010, “Map Projections and Visualization of Naviga­tional Paths in Electronic Chart Systems”. 3rd International Conference on Cartography and GIS , Nessebar, Bulgaria.
 • Jakobsson, Α., Mäkelä, J., Henriksson, R., Tsoulos, L., Beare, M., Marttinen J., 2010, “Implementing Quality in Spatial Data Infrastructures – Introducing Building Blocks of Quality Web Services”. INSPIRE Conference, Krakow, Poland.
 • Καββάδας, Ι., Τσούλος, Λ., 2010, “Εκτίμηση της Ποιότητας Χωρικής Πληροφορίας με χρήση των Διεθνών Προτύπων ΙSO”. 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ναύπλιο.
 • Νάκος Β., 2010, “Μια ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο”. 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Ναύπλιο, 111-26.
 • Tsoulos L., 2011, “The role of geomatics in safeguarding cultural heritage”. European Science Foundation, Cost Strategic Workshop, Florence, Italy.
 • Clemens Portele, Anders Östman, Michael Koutroumpas, Xin He, Janne Kovanen, Markus Schneider, Andriani Skopeliti, 2011, “Testing: An essential aspect of establishing an SDI”. INSPIRE Conference 2011, Edinburgh, 30 June.
 • Jakobsson, A., Bear, M., Marttinen, J., Onstein, E., Tsoulos, L., Williams, F., 2011, “A cohesive approach towards quality assessment of spatial data”. 25Th International Cartographic Conference, Paris, France.
 • Mitropoulos V., Nakos B., 2011, “A methodology on natural occurring lines segmentation and generalization”. 14th ICA Workshop on Map Generalisation and Multiple Representation, Paris, France.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2011, “The influence of attributes of shape in map reading process”. 25th International Cartographic Conference, Paris, France.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2011, “An Application of Eye Tracking Methodology in Cartographic Research”. EyeTrackBehavior 2011 (Tobii), Frankfurt, Germany.
 • Α. Σκοπελίτη, 2012, “Η συμβολή της γενίκευσης στην ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων – H περίπτωση του INSPIRE”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη, 10-12 Οκτωβρίου.
 • Καβάδας Ι,. Τσούλος Λ., 2012, “Ποιότητα Χωρικών Δεδομένων στο INSPIRE”. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellas GI, Αθήνα, 17-18 Μαϊου.
 • Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος, 2012, “Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας του χάρτη”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κοζάνη, 10–12 Οκτωβρίου.
 • Α. Στεφάνου, Λ. Τσούλος, 2012, “Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας δεδομένων οδικού δικτύου”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κοζάνη, 10–12 Οκτωβρίου.
 • Andrew Armstrong, Ron Furness, Gordon Johnston, Nicolas Seube, Lysandros Tsoulos, 2012, “Towards New Standards of Competence for Hydrographers and Nautical Cartographers”. Hydro 2012, Rotterdam, Holland, 13-15 November.
 • Baglatzi, A., Kokla, M., Kavouras, M., 2012, "Semantifying OpenStreetMap". Terra Cognita 2012, The 11th International Semantic Web Conference, November, Boston MA.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Ε., 2012, “Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων. Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 113-27.
 • Αγγελίδης Γ., Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., 2012, Διαδικτυακή απεικόνιση δεδομένων κοινωνικοοικονομικών ερευνών μέσω κοινωνικών δικτύων. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη, 10-12 Οκτωβρίου.
 • Μηνά Δ., Τομαή Ε., Λιγούρας Σ., 2012, “NTUACAMP”: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυκής υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellasgi, 17-18 Μαϊου.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2013, “Map Quality Assessment - Groundwork and Implementation Approach”. 26th Ιnternational Cartographic Conference, Dresden, Germany, 25–30 August.
 • Krassanakis V., Lelli A., Lokka I.-E., Filippakopoulou V., Nakos B., 2013, “Investigating dynamic variables with eye movement analysis”. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Bargiota Th., Mitropoulos V., Krassanakis V., Nakos B., 2013, “Measuring locations of critical points along cartographic lines with eye movements”. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Krassanakis V., Lelli A., Lokka I.-E., Filippakopoulou V., Nakos B., 2013, "Searching for salient locations in topographic maps". First International Workshop on Solutions for Automatic Gaze-Data Analysis (Pfeiffer Th. & Essig K. eds.), Bielefeld, Germany, 41-44 
  (DOI: 10.2390/biecoll-saga2013_11)
 • Krassanakis V., Mitropoulos V., Nakos B., 2013, “A cartographic approach of the process of map symbolization on gvSIG software”, 9th International gvSIG Conference, Valencia, Spain.
 • Λ. Στάμου, Α. Σκοπελίτη, 2014, “Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική Πρακτική ή μια νέα Χαρτογραφική Κουλτούρα”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου.
 • Α. Σκοπελίτη, 2014, “Εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες λειτουργικότητα και χρήστης”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου.
 • Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, Β. Αντωνίου, 2014, “Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία των Τεχνολογιών Χαρτοσύνθεσης σε Περιβάλλον Διαδικτύου”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου.
 • Μ. Συντζανάκη, Λ. Τσούλος, 2014, “Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την Παραγωγή Χαρτών”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα 22-24 Οκτωβρίου.
 • Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος, 2014, “Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά τον Μετασχηματισμό της Γενίκευσης”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου.
 • Β. Αντωνίου, Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, 2014, “Χαρτογραφώντας με VGI Δεδομένα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα 22-24 Οκτωβρίου.
 • Karagiorgou S., Krassanakis V., Vescoukis V., Nakos B., 2014, “Experimenting with polylines on the visualization of eye tracking data from observations of cartographic lines”, 2nd International Workshop on Eye Tracking for Spatial Research, Vienna, Austria.
 • Αλεβιζάκης Α., Νάκος Β., 2014, “Διαδραστικός ηχητικός χάρτης σε περιβάλλον διαδικτύου. Εφαρμογή: Χάρτης θορύβου της πόλης της Βέροιας”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Παπαποστόλου Α., Νάκος Β., 2014, “Διαδραστικοί και δυναμικοί χάρτες στο διαδίκτυο με χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα. Οπτικοποίηση της μικροασιατικής εκστρατείας”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Τζελέπης Ν., Κρασανάκης Β., Νάκος Β., 2014, “Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., Darra N., Baglatzi A., Sotiriou S.A., Lazoudis A., 2014, The GEOTHNK Platform: Connecting Spatial Thinking to Secondary Education, IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) pp. 754-758, July 7-10.
 • Kavouras M., Sotiriou S., Baglatzi A., Darra N., Kokla M., Lazoudis A., Pastra K., Tomai E., 2014, Semantic Pathways for Geospatial Thinking in C. M. Stracke, U.-D. Ehlers, A. Creelman, and T. Shamarina-Heidenreich (Eds.). Changing the Trajectory: Quality for Opening up Education. Official Proceedings of the International EIF / LINQ Conference 2014, Logos Verlag Berlin, Crete, Greece, May 7 -9.
 • Δάρρα Α., Κάβουρας Μ., Κοκλα Μ., Μπαγλατζή Α., Πάστρα Κ., Τομαή Ε., 2014, Ανάπτυξη Ανοιχτής Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Γεωχωρικής Σκέψης, 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2015, “Quality Assessment in the framework of Map Generalization”. International Conference on Spatial Data and Map Quality, Valletta, Malta, 20-21 January.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2015, “Development of a Methodology for Map Quality Assessment”. 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, Brazil, August 23-28.
 • Misthos L.-M., Nakos B., Mitropoulos V., Krassanakis V., Menegaki M., Batzakis D.-V., 2015, "The Effectiveness of Propagating Viewsheds’ Geovisualization from Topographically Prominent Viewroutes". 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society. Thessaloniki: School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 55-76.
 • Vyron Antoniou, Andriani Skopeliti, Cidália Fonte, Linda See, Seraphim Alvanides, 2016, “Using OSM, Geo-Tagged Flickr Photos and Authoritative Data: A Quality Perspective”. 6th International Conference on Cartography & GIS, Albena, Bulgaria, June 13-17.
 • Katerina Athanasiou, Efi Dimopoulou, Christos Kastrisios, Lysandros Tsoulos, 2016, “Management of Marine Rights, Restrictions and Responsibilities, according to International Standards”. 5th International FIG 3D Cadastre Workshop, Athens, Greece, 18-20 October.
 • Α. Σκοπελίτη, Β. Αντωνίου, Λ Στάμου, 2016, “Χαρτογραφική απόδοση της ποιότητας των εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Α. Ζερβάκου, Λ. Τσούλος, 2016, “Η Χρήση προτύπων στην παραγωγή των γεωλογικών χαρτών”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος, 2016, “Τα συστήματα ηλεκτρονικών χαρτών για την πλοήγηση σκαφών ως συστήματα διαδραστικής και δυναμικής Χαρτογραφίας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Σ. Κονταρίνης, Λ. Τσούλος, 2016, “Σχεδιασμός βέλτιστου ιστιοπλοϊκού πλου σε περιβάλλον διαδικτύου”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος, 2016, “Η συμβολή του χαρτογράφου στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών μέσω της χάραξης των θαλασσίων ζωνών του Δικαίου της Θάλασσας”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χάρχαρος Χ., Μ. Κάβουρας, Κόκλα Μ., Τομαή Ε., 2016, Ο Ρόλος του Χάρτη στην Αξιολόγηση της Χωρικής Σκέψης, 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Baglatzi A., Darra N., Kavouras M., Kokla M., Tomai E., 2016, Evaluation of the usability of spatial thinking components (concepts, representation tools, and reasoning tools) in educational scenarios, 19th AGILE Conference on Geographic Information Science, Helsinki, Finland, June 15-17.
 • Charcharos C., Kokla M., Tomai E., 2016, Investigating the Influence of Spatial Thinking in Problem Solving, 19th AGILE Conference on Geographic Information Science, Helsinki, Finland, June 15-17.