Διδακτορικές Διατριβές στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας

Πρόσφατες διδακτορικές διατριβές

  • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων ναυσιπλοΐας και οπτικοποίηση δρομολογίων πλού μεγάλων αποστάσεων σε συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη (Παλληκάρης 2010)
  • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών εξόρυξης γεωγραφικής γνώσης (Κονταξάκη 2010)
  • Μοντέλα χώρου-χρόνου για την περιγραφή γεωγραφικών φαινομένων σε χωρικές πληροφοριακές υποδομές (Πανόπουλος 2013)
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων για τη μελέτη της οπτικής αντίληψης σε χάρτες κινούμενης εικόνας (Κρασανάκης 2014)

Διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη

  • Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων ενίσχυσης και αξιολόγησης του χωρικού εγγραμματισμού (Χρήστος Χάρχαρος)
  • Δημιουργία συστήματος υποστήριξης λήψης χωρικών αποφάσεων για την χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων υπό το καθεστώς αβεβαιότητας με την χρήση των Σ.Γ.Π – Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Χωρικής Ανάλυσης (Λουκάς Κατίκας)
  • Πολυ-παραμετρικός σχεδιασμός θαλάσσιου πλου σε πραγματικό χρόνο για ιστιοπλοϊκά (Στυλιανός Κονταρίνης)