Διδακτορικές Διατριβές στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - Ολοκληρωμένες

Ευρετήριο Άρθρου

  • Χάρτες και Τέχνη. Το χρώμα ως κρίσιμη παράμετρος (Στάμου 2019)
  • Ανάλυση και υλοποίηση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και συνόρων σε ψηφιακό περιβάλλον (Καστρίσιος 2017)
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων για τη μελέτη της οπτικής αντίληψης σε χάρτες κινούμενης εικόνας (Κρασανάκης 2014)
  • Μοντέλα χώρου-χρόνου για την περιγραφή γεωγραφικών φαινομένων σε χωρικές πληροφοριακές υποδομές (Πανόπουλος 2013) 
  • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων ναυσιπλοΐας και οπτικοποίηση δρομολογίων πλού μεγάλων αποστάσεων σε συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη (Παλληκάρης 2010)
  • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών εξόρυξης γεωγραφικής γνώσης (Κονταξάκη 2010)
  • Ανάπτυξη τυπικών οντολογιών στην Γεωπληροφορική για την διαλειτουργικότητα βάσεων γεωγραφικής γνώσης (Τομαή 2005)
  • Αυτοματοποιημένη σύνθεση και παραγωγή ναυτιλιακών χαρτών (Στεφανάκης 2001)
  • Αναγνώριση, εκτίμηση και συμπεριφορά του σφάλματος στις βάσεις χαρτογραφικών δεδομένων (Σκοπελίτη 2001)