Συνεργασίες του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας

Υπηρεσίες

1. Γεωδαιτικές μελέτες και εφαρμογές
- Αστρογεωδαιτικές και βαρυτημετρικές εργασίες

2. Γεωδυναμικές μελέτες και εφαρμογές
- Τεκτονικές παραμορφώσεις του γήινου φλοιού
- Μικρομετακινήσεις μεγάλων τεχνικών έργων και κατασκευών
- Μεταβολές της στάθμης των θαλασσών
- Μελέτες του γήινου πεδίου βαρύτητας
- Μελέτες της παλίρροιας του γήινου φλοιού

3. Δορυφορικοί εντοπισμοί
- Ψηφιακές αποτυπώσεις με τεχνικές κινηματικού GPS
- Ψηφιακή καταγραφή οδικών δικτύων
- Γεωδαιτικά δίκτυα ελέγχου
- Δοκιμές συστημάτων πλοήγησης πλοίων

4. Θαλάσσιες εφαρμογές
- Ειδικές βαθυμετρικές αποτυπώσεις
- Εντοπισμοί υψηλής ακρίβειας για ωκεανογραφικές εργασίες
- Μελέτες πόντισης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών

Φορείς Συνεργασίας

Από της ιδρύσεως του το Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας συνεργάζεται στενά με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας και διεθνώς, για τη μελέτη, διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων συναφών με τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία της Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας και των εφαρμογών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς συνεργασίας:

Ελληνικοί φορείς: Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδαιτική και Γεωφυσική Επιτροπή του Κράτους, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Γ.Γ.Ε.Τ., Ο.Α.Σ.Π., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Κ.Χ.Ε., ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Υπηρεσία Φάρων Π.Ν., Ι.Γ.Μ.Ε., Δ.Ε.Π., Ε.Κ.Θ.Ε., Γ.Υ.Σ., Υ.Υ.Π.Ν., Ε.Α.Ν.Τ., Υ.Π.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, Α.Π.Θ.

Διεθνείς Φορείς: European Union (E.U.), European Space Agency (E.S.A.), NASA, Smithsonian Astrophysical Observatory, Lamont-Doherty Observatory, Jet Propulsion Laboratory, Institut für Angewandte Geodasie - Frankfurt, Eidgenossische Technische Hochschule (E.T.H.) - Zurich, Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut - Munich, University of Bologna, Institut de Physique du Globe de Paris, Universite Joseph Fourier - Grenoble, Centre National d’ Edudes Spatiales - Bretigny, Observatoire de Paris, Delft University of Technology, Proudman Oceanographic Laboratory, University of Oxford, University of Newcastle upon Tyne, University of Nottingham, University of Cambridge, Imperial College, University College London, NPA, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Australian National University, Bulgarian Academy of Sciences, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου