'Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

(τελευταία ενημέρωση: 2016)

Αντιπροσωπευτικά Ερευνητικά Προγράμματα :

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης ανέλαβε και ολοκλήρωσε ή ολοκληρώνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

 1. SEO-DWARF: "Semantic EO Data Web Alert and Retrieval Framework" H2020-MSCA-RISE-2015-691071 Έναρξη: 2016.
 2. UrbanMonitor: "Αυτόματη Ανίχνευση και Μοντελοποίηση 2Δ και 3Δ Μεταβολών στο Αστικό Περιβάλλον από Πολυμορφικά, Διαχρονικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα" (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Ε.Μ.Π.), Άξονας Προτεραιότητας 11 - Ενίσχυση του Ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", με Κωδικό MIS 380134, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Προϋπολογισμός: 600000€, Έναρξη: Ιούλιος 2012, Διάρκεια 39 μήνες.
 3. TeleKyoto: "Χαρτογράφηση Βλάστησης και Εκτίμηση Βιομάζας με Σύγχρονες Μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo Πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο" (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Α.Π.Θ.), Κωδικός προγράμματος: MIS 377293, στον άξονα προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και τον Εθνικό Προϋπολογισμό (25%). Προϋπολογισμός: 600000€, Έναρξη: Ιούνιος 2012, Διάρκεια: 42 μήνες.
 4. ΓΝΩΡΑΣΗ: "Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης", Δράση Εθνικής Εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" - Πράξη Ι, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Κωδικός Προγράμματος 09ΣΥΝ-72-755, Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και τον Εθνικό Προϋπολογισμό (25%), Προϋπολογισμός: 493176€, Έναρξη: Ιανουάριος 2010, Διάρκεια: 36 μήνες.
 5. ARGOMARINE: "Automatic Oil spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network", 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Συνεργαζόμενοι φορείς: National Park of the Tuscany Archipelago (Coordinator) - PNAT (Ιταλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - NTUA (Ελλάδα), National Research Council – Institute of Information Science and Technologies - CNR-ISTI (Ιταλία), Nansen Environmental and Remote Sensing Center - NERSC (NORWAY), Centro de Investigacao Marinha e Ambiental – Universidade do Algarve - CIMA-UALG (Πορτογαλία), Scensive Technologies Limited - ST (Αγγλία), Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου - NMPZ (Ελλάδα), Joint Research Center – Institute for the Protection and Security of the Citizen - JRC (ΕΕ), Έναρξη: 1/9/2009 Λήξη: 31/8/2012.
 6. DISMA: "DISaster MAnagement GIS with emphasis on cultural sites", INTEREG IIIC, Συνεργαζόμενοι φορείς: Κέντρο εκτίμησης φυσικών καταστροφών και προληπτικού σχεδιασμού (Ε.Μ.Π.), Fundação Gomes Teixeira da Universidade do Porto (FGT-UP), Department of Natural Resources Management and Agricultural, Engineering- Agricultural University of Athens (NRMAE-AUA), Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS – CEPAM, Έναρξη: 17/9/2005 Λήξη: 31/8/2007.
 7. "Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνικών Τηλεπισκόπησης- Φωτογραμμετρίας για τη δημιουργία Γεωχωρικων Βάσεων Δεδομένων στον αστικο χωρο.", ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: "Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια", Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έναρξη: 1/1/2005 Λήξη: 31/12/2007.
 8. "Ανάπτυξη αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεπισκοπικών υπερφασματικών δεκτών για την ανίχνευση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού", Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΑΝΚΟ Α.Ε., ΕΚΘΕ, Εργ. Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ε.Μ.Π., SPIRIT A.E., Αναπτυξιακή Κυθήρων, Δημ. Επιχειρ. Ύδρευσης Σκοπέλου, Χρηματοδότης: Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός: 450.000 euro, Έναρξη: 1/9/2004 Λήξη: 31/8/2006.
 9. "Ανάπτυξη ενός εμπείρου συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος της Κρήτης", Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΚΤΕ Κρήτης-Ερ. Τομέας Φυσικών Πόρων & Καταστροφών, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, Ε.Μ.Π.-Εργ.Τηλεπισκόπησης, Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών και Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Τμήμα Βιολογίας, Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Παν. Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολ.Κρήτης, Χρηματοδότης: Περιφέρεια Κρήτης, Προϋπολογισμός: 38.150 euro,, Έναρξη: 2004, Λήξη: 2005.
 10. "Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Lidar στην ατμοσφαιρική διόρθωση των δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων με τη συμβολή μετρήσεων ραδιομέτρου GER 1500. Ανάπτυξη ατμοσφαιρικού μοντέλου διόρθωσης", Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π., Προϋπολογισμός: 11.738,81 euro, Έναρξη: 1/3/2003, Λήξη: 31/10/2005.
 11. "Μέθοδοι υφής για την ταξινόμηση θαλασσίων κυμάτων και κυματισμών με χρήση ραντάρ απεικονίσεων συνθετικού ανοίγματος", Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π., Προϋπολογισμός: 7.043,3 euro, Έναρξη: 1/1/2002, Λήξη: 30/6/2004.
 12. "Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών αξιοποίησης δορυφορικών ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στη σύνταξη και επικαιροποίηση γενικών πολεοδομικών σχεδίων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων πολιτικής γης, με εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου Κρήτης,", Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Προϋπολογισμός: 47.200.000, Εναρξη: 2001.
 13. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση πολύτιμων μετάλλων στα γεωθερμικά πεδία των νήσων Λέσβου και Νισύρου με πιλοτική μελέτη της Ν.Μήλου.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ι.Γ.Μ.Ε., Χρηματοδότης: Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός: 60.000.000, Εναρξη: 7.1.2000, Λήξη: 6.7.2001.
 14. "Μελέτη και εφαρμογή συστήματος επιλογής του βέλτιστου δρομολογίου για την πραγματοποίηση επιγείων ελέγχων για ταξινομήσεις ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.", Χρηματοδότης: ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., Προϋπολογισμός: 2.360.000, Εναρξη: 3.3.1999, Λήξη: 16.7.2000
 15. APERTURE: "Ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης των τηλεπισκοπικών δυνατοτήτων στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας." ENVIRONMENT, Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Εταιρείες, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς της Ε.Ε., Χρηματοδότηση: E.E.C., Προϋπολογισμός: 160.000 EUR, Εναρξη: 1.12.1997, Λήξη: 30.9.2000
 16. "Ανάπτυξη μιας κοινής εκπαιδευτικής υποδομής για την ολοκλήρωση των μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης, της Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων, της Φωτοερμηνείας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εφαρμογή: Η παρακολούθηση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων στην ευρύτερη περιοχή αστικών συγκεντρώσεων.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, University of Surrey (V.S.S.P. Group), Universite Paul Sabatier (IRIT), Χρηματοδότης: C.E.C., Προϋπολογισμός: 156.000, ECU, Εναρξη: 11.6.1997, Λήξη: 5.3.2000
 17. "Ανάλυση Αναγκών του Συστήματος Πληροφορικής για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό.", Συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Προϋπολογισμός: 50.000.000, Εναρξη: 25.5.1996, Λήξη: 30.6.2000
 18. "Πρόταση Ανάπτυξης Διεύθυνσης Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης στον Ο.Κ.Χ.Ε..", Χρηματοδότηση: Ο.Κ.Χ.Ε., Προϋπολογισμός: 12.000.000, Εναρξη: 1.9.1996, Λήξη: 31.12.2000
 19. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής της ολοκληρωμένης ανάλυσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στην υδρογεωλογική έρευνα. Πεδίο εφαρμογής: Κυκλάδες-Ν.Νάξος.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Προϋπολογισμός: 8.000.000, Εναρξη: 1.7.1996, Λήξη: 1.7.1998
 20. "Διερεύνηση της Συμβολής της Τηλεπισκόπησης στην Ανίχνευση του Είδους και της Ποιότητας Βλάστησης και την Εκτίμηση της Συγκομιδής.", Χρήματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός: 1.721.000, Εναρξη: 1.1.1996, Λήξη: 31.12.1997
 21. "Συμπλήρωση Ανάπτυξης και Εγκατάσταση στο Υπ. Γεωργίας του Ελληνικού Λογισμικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π..", Χρηματοδότηση: Υπ. Γεωργίας, Προϋπολογισμός: 13.000.000, Εναρξη: 1.10.1995, Λήξη: 31.12.1996
 22. FIRES: "Επεξεργασία Δορυφορικών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων Δασών υποστηριζόμενη από Εμπειρο Σύστημα για την ανίχνευση περιοχών αυθαίρετης δόμησης." ENVIRONMENT, Συνεργαζόμενοι Φορείς: Integrated Information Systems, ΕΜΠ-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Advanced Technology Information Systems, Centro Nacional de Informacao Geographica, Scienter-Centro di Recerche e Servizi Avanzati per la Formazione, Χρηματοδότηση: C.E.C., Προϋπολογισμός: 146.000 ECU, Εναρξη: 1.5.94, Λήξη: 1.5.96
 23. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών αξιοποίησης επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας αεροφωτογραφιών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στη μελέτη προβλημάτων των πόλεων.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Δήμος Νίκαιας, Συνολική Χρηματοδότηση: 10.000.000, Εναρξη: 13.7.93, Λήξη: 28.2.97
 24. "Ανάπτυξη Εμπείρου Συστήματος Ταξινόμησης και Μεταταξινόμησης Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων με Ολοκλήρωση Αναλογικών και Ψηφιακών Μεθόδων.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Συνολική Χρηματοδότηση: 6.000.000, Εναρξη: 1.9.93, Λήξη: 31.12.96
 25. PHOENIX: "Ενα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Στήριξης Αποφάσεων για την Πρόληψη της Ερημοποίησης που μπορεί να προκύψει από Δασικές Πυρκαγιές." ENVIRONMENT. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΜΠ-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΔΕ, University of Surrey, DIBAG (Austria), Χρηματοδότηση: C.E.C., Προϋπολογισμός: 187.000 ECU, Εναρξη: 1.11.92, Λήξη: 30.6.95
 26. "Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μεθόδων και Εφαρμογών Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης και Ψηφιακών Επεξεργασιών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., Ωκύαλος Πληροφορική Ε.Ε., Χρηματοδότηση: ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, Προϋπολογισμός: 7.500.000, Εναρξη: 1.9.93, Λήξη: 30.3.95
 27. "Ανάπτυξη ενός Συστήματος Αυτόματου Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής με Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., Ερατοσθένης ΕΠΕ, Χρηματοδότηση: ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, Προϋπολογισμός: 9.000.000, Εναρξη: 1.9.93, Λήξη: 30.3.95
 28. "Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης (Σ.Ο.Κ.Π.Γ.).", Χρηματοδότηση: ΠΑΕΤ του ΥΒΕΤ, Προϋπολογισμός: 4.000.000, Διάρκεια: 30 μήνες
 29. "Γεωγραφικό Περιβάλλον Τυπικών Μεσογειακών Καλλιεργειών και Τύπων Βλάστησης ως βάση κανόνων Εμπείρου Συστήματος Ανάλυσης Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων.", Χρηματοδότηση: European Economic Community, Institute for Remote Sensing Applications, Joint Research Centre, Προϋπολογισμός: 10.000 ECU, Εναρξη: 28.9.90, Λήξη: 31.12.92
 30. "Ανάπτυξη Ελληνικού Λογισμικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων για Αγροτικές Εφαρμογές.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Υπ.Γεωργίας, Προϋπολογισμός: 16.645.000, Εναρξη: 30.10.89, Λήξη: 30.6.94
 31. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων της ολοκληρωμένης ανάλυσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων LANDSAT στην προσέγγιση της σεισμοτεκτονικής έρευνας μιας ελληνικής περιοχής.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Ο.Α.Σ.Π., Χρηματοδότηση: Ο.Α.Σ.Π., Προϋπολογισμός: 3.500.000, Εναρξη: 1989, Λήξη: 1990
 32. "Ανάπτυξη Μεθόδων διερεύνησης, απογραφής και Χαρτογράφησης των Χρήσεων Γης Αγροτικών Περιοχών με αξιοποίηση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.", Χρηματοδότηση: Υπ.Γεωργίας, Προϋπολογισμός: 20.000.000, Εναρξη: 1988, Λήξη: 1990