'Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

(τελευταία ενημέρωση: 2021)

Αντιπροσωπευτικά Ερευνητικά Προγράμματα :

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης ανέλαβε και ολοκλήρωσε ή ολοκληρώνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

 1. RAMONES: Radioactivity Monitoring in Ocean Ecosystems, FET-H2020, 2021-2024.
 2. BiCUBES: Analysis-Ready Geospatial Big Data Cubes and Cloud-based Analytics for Monitoring Efficiently our Land & Water, Hellenic Foundation for Research and Innovation, HFRI.grnet.gr, 2021-2024.
 3. SANTORY: Santorini’s Seafloor Volcanic Observatory, Hellenic Foundation for Research and Innovation, HFRI.grnet.gr, 2021-2024.
 4. iToBoS: Intelligent Total Body Scanner for Early Detection of Melanoma, H2020, 2021-2025.
 5. eOSD: An Intelligent Early-Warning Oil Spill Detection and Prediction System for the Arabian Gulf and the Red Sea, KAUST, 2020-2022.
 6. GERANIIUM: Generative Artificial Intelligence and Deep Learning for High Performing Inversion Models, European Space Agency, ESA: AO/1-9783/19/NL/AF, 2019-2022.
 7. HYPERION: "Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modelling Tools", Institute of Communication and Computer Systems, Ilmatieteen Laitos, Resilience Guard Gmbh, Oslomet-Storbyuniversitetet, National Technical University of Athens, Risa Sicherheitsanalysen Gmbh, Universita Degli Studi di Padova, Universidad de Granada, Aristotelian University of Thessaloniki, Cy.R.I.C Cyprus Research and Innovation Center Ltd, Universita Iuav di Venezia, Vestfold Fylkeskommune, Comune di Venezia, Municipality of Rhodes, Ephorate of Antiquities of the Dodecanese, Ayuntamiento de Granada, Intercultural Euro Mediterranean Center for UNESCO, Red Spa, H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/H2020-LC-CLA-2018-2, Grant Agreement number: 821054. Programme duration: 2020-2022.
 8. REACT: "cRowdsourcing, copErnicus and hyperspectral Satellite data for mArine litter deteCtion, quanTification and tracking", Planetek Italia s.r.l., National Technical University of Athens, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell' Ambiente - Puglia, ESA contract no. 4000131235/20/NL/GLC "OSIP Remote Sensing for Marine Litter-Early Technology Development Scheme". Programme duration: 2020-2021.
 9. ASTARTE: "Analysis of SAR and Thermal satellite time-series dAta foR understanding the long-term impact of land surface TEmperature changes on forests project", National Technical University of Athens, Cyprus University of Technology, EXCELLENCE/0918/0341 (the Project is co-financed by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation). Programme duration: 2020-2021.
 10. SEO-DWARF: "Semantic EO Data Web Alert and Retrieval Framework" H2020-MSCA-RISE-2015-691071 Έναρξη: 2016.
 11. UrbanMonitor: "Αυτόματη Ανίχνευση και Μοντελοποίηση 2Δ και 3Δ Μεταβολών στο Αστικό Περιβάλλον από Πολυμορφικά, Διαχρονικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα" (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Ε.Μ.Π.), Άξονας Προτεραιότητας 11 - Ενίσχυση του Ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", με Κωδικό MIS 380134, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Προϋπολογισμός: 600000€, Έναρξη: Ιούλιος 2012, Διάρκεια 39 μήνες.
 12. TeleKyoto: "Χαρτογράφηση Βλάστησης και Εκτίμηση Βιομάζας με Σύγχρονες Μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo Πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο" (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Α.Π.Θ.), Κωδικός προγράμματος: MIS 377293, στον άξονα προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και τον Εθνικό Προϋπολογισμό (25%). Προϋπολογισμός: 600000€, Έναρξη: Ιούνιος 2012, Διάρκεια: 42 μήνες.
 13. ΓΝΩΡΑΣΗ: "Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης", Δράση Εθνικής Εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" - Πράξη Ι, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Κωδικός Προγράμματος 09ΣΥΝ-72-755, Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και τον Εθνικό Προϋπολογισμό (25%), Προϋπολογισμός: 493176€, Έναρξη: Ιανουάριος 2010, Διάρκεια: 36 μήνες.
 14. ARGOMARINE: "Automatic Oil spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network", 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Συνεργαζόμενοι φορείς: National Park of the Tuscany Archipelago (Coordinator) - PNAT (Ιταλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - NTUA (Ελλάδα), National Research Council – Institute of Information Science and Technologies - CNR-ISTI (Ιταλία), Nansen Environmental and Remote Sensing Center - NERSC (NORWAY), Centro de Investigacao Marinha e Ambiental – Universidade do Algarve - CIMA-UALG (Πορτογαλία), Scensive Technologies Limited - ST (Αγγλία), Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου - NMPZ (Ελλάδα), Joint Research Center – Institute for the Protection and Security of the Citizen - JRC (ΕΕ), Έναρξη: 1/9/2009 Λήξη: 31/8/2012.
 15. DISMA: "DISaster MAnagement GIS with emphasis on cultural sites", INTEREG IIIC, Συνεργαζόμενοι φορείς: Κέντρο εκτίμησης φυσικών καταστροφών και προληπτικού σχεδιασμού (Ε.Μ.Π.), Fundação Gomes Teixeira da Universidade do Porto (FGT-UP), Department of Natural Resources Management and Agricultural, Engineering- Agricultural University of Athens (NRMAE-AUA), Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS – CEPAM, Έναρξη: 17/9/2005 Λήξη: 31/8/2007.
 16. "Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνικών Τηλεπισκόπησης- Φωτογραμμετρίας για τη δημιουργία Γεωχωρικων Βάσεων Δεδομένων στον αστικο χωρο.", ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: "Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια", Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Έναρξη: 1/1/2005 Λήξη: 31/12/2007.
 17. "Ανάπτυξη αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεπισκοπικών υπερφασματικών δεκτών για την ανίχνευση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού", Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΑΝΚΟ Α.Ε., ΕΚΘΕ, Εργ. Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ε.Μ.Π., SPIRIT A.E., Αναπτυξιακή Κυθήρων, Δημ. Επιχειρ. Ύδρευσης Σκοπέλου, Χρηματοδότης: Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός: 450.000 euro, Έναρξη: 1/9/2004 Λήξη: 31/8/2006.
 18. "Ανάπτυξη ενός εμπείρου συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος της Κρήτης", Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΚΤΕ Κρήτης-Ερ. Τομέας Φυσικών Πόρων & Καταστροφών, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών, Ε.Μ.Π.-Εργ.Τηλεπισκόπησης, Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών και Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Τμήμα Βιολογίας, Παν. Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Παν. Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολ.Κρήτης, Χρηματοδότης: Περιφέρεια Κρήτης, Προϋπολογισμός: 38.150 euro,, Έναρξη: 2004, Λήξη: 2005.
 19. "Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Lidar στην ατμοσφαιρική διόρθωση των δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων με τη συμβολή μετρήσεων ραδιομέτρου GER 1500. Ανάπτυξη ατμοσφαιρικού μοντέλου διόρθωσης", Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π., Προϋπολογισμός: 11.738,81 euro, Έναρξη: 1/3/2003, Λήξη: 31/10/2005.
 20. "Μέθοδοι υφής για την ταξινόμηση θαλασσίων κυμάτων και κυματισμών με χρήση ραντάρ απεικονίσεων συνθετικού ανοίγματος", Χρηματοδότης: Ε.Μ.Π., Προϋπολογισμός: 7.043,3 euro, Έναρξη: 1/1/2002, Λήξη: 30/6/2004.
 21. "Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών αξιοποίησης δορυφορικών ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στη σύνταξη και επικαιροποίηση γενικών πολεοδομικών σχεδίων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων πολιτικής γης, με εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου Κρήτης,", Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Προϋπολογισμός: 47.200.000, Εναρξη: 2001.
 22. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση πολύτιμων μετάλλων στα γεωθερμικά πεδία των νήσων Λέσβου και Νισύρου με πιλοτική μελέτη της Ν.Μήλου.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ι.Γ.Μ.Ε., Χρηματοδότης: Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός: 60.000.000, Εναρξη: 7.1.2000, Λήξη: 6.7.2001.
 23. "Μελέτη και εφαρμογή συστήματος επιλογής του βέλτιστου δρομολογίου για την πραγματοποίηση επιγείων ελέγχων για ταξινομήσεις ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.", Χρηματοδότης: ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., Προϋπολογισμός: 2.360.000, Εναρξη: 3.3.1999, Λήξη: 16.7.2000
 24. APERTURE: "Ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης των τηλεπισκοπικών δυνατοτήτων στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας." ENVIRONMENT, Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Εταιρείες, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς της Ε.Ε., Χρηματοδότηση: E.E.C., Προϋπολογισμός: 160.000 EUR, Εναρξη: 1.12.1997, Λήξη: 30.9.2000
 25. "Ανάπτυξη μιας κοινής εκπαιδευτικής υποδομής για την ολοκλήρωση των μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών της Τηλεπισκόπησης, της Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων, της Φωτοερμηνείας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εφαρμογή: Η παρακολούθηση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων στην ευρύτερη περιοχή αστικών συγκεντρώσεων.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, University of Surrey (V.S.S.P. Group), Universite Paul Sabatier (IRIT), Χρηματοδότης: C.E.C., Προϋπολογισμός: 156.000, ECU, Εναρξη: 11.6.1997, Λήξη: 5.3.2000
 26. "Ανάλυση Αναγκών του Συστήματος Πληροφορικής για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό.", Συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Προϋπολογισμός: 50.000.000, Εναρξη: 25.5.1996, Λήξη: 30.6.2000
 27. "Πρόταση Ανάπτυξης Διεύθυνσης Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης στον Ο.Κ.Χ.Ε..", Χρηματοδότηση: Ο.Κ.Χ.Ε., Προϋπολογισμός: 12.000.000, Εναρξη: 1.9.1996, Λήξη: 31.12.2000
 28. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων συμβολής της ολοκληρωμένης ανάλυσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στην υδρογεωλογική έρευνα. Πεδίο εφαρμογής: Κυκλάδες-Ν.Νάξος.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Προϋπολογισμός: 8.000.000, Εναρξη: 1.7.1996, Λήξη: 1.7.1998
 29. "Διερεύνηση της Συμβολής της Τηλεπισκόπησης στην Ανίχνευση του Είδους και της Ποιότητας Βλάστησης και την Εκτίμηση της Συγκομιδής.", Χρήματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός: 1.721.000, Εναρξη: 1.1.1996, Λήξη: 31.12.1997
 30. "Συμπλήρωση Ανάπτυξης και Εγκατάσταση στο Υπ. Γεωργίας του Ελληνικού Λογισμικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π..", Χρηματοδότηση: Υπ. Γεωργίας, Προϋπολογισμός: 13.000.000, Εναρξη: 1.10.1995, Λήξη: 31.12.1996
 31. FIRES: "Επεξεργασία Δορυφορικών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων Δασών υποστηριζόμενη από Εμπειρο Σύστημα για την ανίχνευση περιοχών αυθαίρετης δόμησης." ENVIRONMENT, Συνεργαζόμενοι Φορείς: Integrated Information Systems, ΕΜΠ-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Advanced Technology Information Systems, Centro Nacional de Informacao Geographica, Scienter-Centro di Recerche e Servizi Avanzati per la Formazione, Χρηματοδότηση: C.E.C., Προϋπολογισμός: 146.000 ECU, Εναρξη: 1.5.94, Λήξη: 1.5.96
 32. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών αξιοποίησης επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας αεροφωτογραφιών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στη μελέτη προβλημάτων των πόλεων.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Δήμος Νίκαιας, Συνολική Χρηματοδότηση: 10.000.000, Εναρξη: 13.7.93, Λήξη: 28.2.97
 33. "Ανάπτυξη Εμπείρου Συστήματος Ταξινόμησης και Μεταταξινόμησης Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων με Ολοκλήρωση Αναλογικών και Ψηφιακών Μεθόδων.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Συνολική Χρηματοδότηση: 6.000.000, Εναρξη: 1.9.93, Λήξη: 31.12.96
 34. PHOENIX: "Ενα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Στήριξης Αποφάσεων για την Πρόληψη της Ερημοποίησης που μπορεί να προκύψει από Δασικές Πυρκαγιές." ENVIRONMENT. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΜΠ-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, ΕΘΙΑΓΕ-ΙΔΕ, University of Surrey, DIBAG (Austria), Χρηματοδότηση: C.E.C., Προϋπολογισμός: 187.000 ECU, Εναρξη: 1.11.92, Λήξη: 30.6.95
 35. "Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μεθόδων και Εφαρμογών Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης και Ψηφιακών Επεξεργασιών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., Ωκύαλος Πληροφορική Ε.Ε., Χρηματοδότηση: ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, Προϋπολογισμός: 7.500.000, Εναρξη: 1.9.93, Λήξη: 30.3.95
 36. "Ανάπτυξη ενός Συστήματος Αυτόματου Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής με Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π., Ερατοσθένης ΕΠΕ, Χρηματοδότηση: ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, Προϋπολογισμός: 9.000.000, Εναρξη: 1.9.93, Λήξη: 30.3.95
 37. "Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης (Σ.Ο.Κ.Π.Γ.).", Χρηματοδότηση: ΠΑΕΤ του ΥΒΕΤ, Προϋπολογισμός: 4.000.000, Διάρκεια: 30 μήνες
 38. "Γεωγραφικό Περιβάλλον Τυπικών Μεσογειακών Καλλιεργειών και Τύπων Βλάστησης ως βάση κανόνων Εμπείρου Συστήματος Ανάλυσης Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων.", Χρηματοδότηση: European Economic Community, Institute for Remote Sensing Applications, Joint Research Centre, Προϋπολογισμός: 10.000 ECU, Εναρξη: 28.9.90, Λήξη: 31.12.92
 39. "Ανάπτυξη Ελληνικού Λογισμικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων για Αγροτικές Εφαρμογές.", Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, Υπ.Γεωργίας, Προϋπολογισμός: 16.645.000, Εναρξη: 30.10.89, Λήξη: 30.6.94
 40. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων της ολοκληρωμένης ανάλυσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων LANDSAT στην προσέγγιση της σεισμοτεκτονικής έρευνας μιας ελληνικής περιοχής.", Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ε.Μ.Π.-Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Ο.Α.Σ.Π., Χρηματοδότηση: Ο.Α.Σ.Π., Προϋπολογισμός: 3.500.000, Εναρξη: 1989, Λήξη: 1990
 41. "Ανάπτυξη Μεθόδων διερεύνησης, απογραφής και Χαρτογράφησης των Χρήσεων Γης Αγροτικών Περιοχών με αξιοποίηση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.", Χρηματοδότηση: Υπ.Γεωργίας, Προϋπολογισμός: 20.000.000, Εναρξη: 1988, Λήξη: 1990