Ίδρυση, Θεσμικό πλαίσιο και Σκοπός του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Τομέα Τοπογραφίας και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με το Προεδρικό Διάταγμα 451 το Νοέμβριο του 1987 και υπάγεται στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ.

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών στα πεδία της Φωτοερμηνείας και της Τηλεπισκόπησης και των εφαρμογών τους, στην παρατήρηση και παρακολούθηση της γης, στις Ολοκληρωμένες Αποδόσεις του Φυσικού και του Κοινωνικοοικονομικού Περιβάλλοντος και την συγκρότηση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 57 του Φεβρουαρίου του 1988 το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης απόκτησε τον εσωτερικό του κανονισμό. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σε γενικά και ειδικά θέματα Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης (αναλογικής και ψηφιακής) και της συμβολής τους στη συγκρότηση Ολοκληρωμένων Συστημάτων ποιοτικών και μετρητικών πληροφοριών γης, ως υποδομής αναπτυξιακών προγραμμάτων και Πολιτικής Γης και Περιβάλλοντος.

 2. Την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

 3. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονοτεχνική ανάπτυξη των σχετικών πεδίων.

 4. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική άποψη.

 5. Τη συνεργασία κάθε μορφής, επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη, με όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονοτεχνικούς και λοιπούς φορείς, εφ' όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης και συλλογικής δουλειάς.

 6. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή για την αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

 7. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
 8. Την δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των προπτυχιακών σπουδαστών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για την μελλοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο ερευνητικό προσωπικό.

 9. Την καλλιέργεια της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων ανάπτυξης και την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα έρευνας με μέλη ΔΕΠ άλλων τομέων της Σχολής, ή άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π., ή και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 10. Την οργάνωση, ή την συνδιοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, κύκλων μαθημάτων συνεχιζόμενης ειδικής εκπαίδευσης για Διπλωματούχους Μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, την μετάκληση διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων και επιστημόνων, για την προώθηση των στόχων και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

 11. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 6 του Νόμου 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Πανεπιστημίων.

 12. Την συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και την υποστήριξη του εκτελούμενου έργου με γνώμονα τη συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας από την οπτική του συγκεκριμένου επιστημονικού του πεδίου. Η υποστήριξη όμως δεν είναι δεσμευτική για το Εργαστήριο και δεν είναι δυνατό να γίνεται σε βάρος των κυρίων ερευνητικών του εργασιών.

 13. Την ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών και άλλων επιστημόνων σε θέματα του γνωστικού και ερευνητικού του πεδίου.

 14. Την δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης και αρχείου αεροφωτογραφιών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων της γης και της ελληνικής επικράτειας από διαστημικές ή άλλες πλατφόρμες και την αξιοποίησή τους για ερευνητικούς σκοπούς.

 15. Την σύνδεση και συνεργασία με τα εθνικά επιστημονικά κέντρα και τους φορείς λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων της γης.

 16. Την ανάπτυξη, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και επιστημονοτεχνικούς φορείς συστημάτων και μεθόδων:

(α) για την διερεύνηση και απογραφή των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων της χώρας,
(β) για την διερεύνηση και απογραφή των Χρήσεων Γης,
(γ) για τη συμβολή στη συγκρότηση Συστημάτων Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης,
(δ) για την εκπόνηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων Αποδόσεων κ.λ.π.

Remote Sensing Lab.