Τεχνική Υποδομή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Το Εργαστηριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ διαθέτει: Συστήματα πολυφασματικών, υπερφασματικών και θερμικών αισθητήρων τελευταίας γενιάς, Αυτόνομα εναέρια ρομποτικά συστήματα λήψης δεδομένων (fixed-wing, drones), Φασματογράφους χειρός και πολλαπλά όργανα καταγραφής στο πεδίο, in-house λογισμικό και γεω-πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων παρατήρησης γης

Η υποδομή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης περιλαμβάνει:

Αερομεταφερόμενα συστήματα λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και απαραίτητα παρελκόμενα:

Αερομεταφερόμενος υπερφασματικός δέκτης CASI-550 (ITRES, Canada)
Αερομεταφερόμενος θερμικός δέκτης TABI-320 (ITRES, Canada))
Υπερφασματικός δέκτης Micro-Hyperspectral VNIR Sensor (Headwall Photonics, USA)
Onyxstar BAT-F8 8copter (Altigator, Belgium)
Αερομεταφερόμενο σύστημα πλοήγησης Applanix POS/AV 410 (Applanix, Canada)
Αερομεταφερόμενο σύστημα πλοήγησης CMIGITS III (Systron Donner, USA)

Άλλα συστήματα λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων:

Σταθμός EUMETSAT για συνεχή λήψη εικόνων METEOSAT
Δέκτης FM 134-141MHz για λήψη εικόνων NOAA

Τεχνική υποδομή για επιγείους ελέγχους :

1 Φασματοραδιόμετρο PSR 3500+
1 Φασματοραδιόμετρο GER 1500 με GPS Magellan
1 Υγρασιόμετρο Decagon 5TE (water content, electric contuctivity and temperature sensor)
1 Θερμική κάμερα Trotec IC60
2 PDA με ενσωματωμένο GPS και εγκατεστημένο λογισμικό ArcPad 6.1
1 GPS Trimble Scoutmaster
1 Φωτογραφική μηχανή Olympus IS3000
1 Φωτογραφική μηχανή Canon AE-1
1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon D70

Συστήματα και όργανα Φωτοερμηνείας :

1 Μεγάλο όργανο αναθεώρησης χαρτών KARTOFLEX M (Aus JENA)
1 Μεγάλο όργανο φωτοερμηνείας INTERPRETOSKOP C (Aus JENA)
1 Διπλό κατοπτρικό στερεοσκόπιο (Sokkisha)
1 Zoom στερεοσκόπιο (Bausch & Lomb)
13 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Aus JENA)
13 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Geoscope Stereo Aids)
8 Κατοπτρικά στερεοσκόπια (Ottico Meccanica)
1 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο (Benz Bassel Photoplast)
1 Κατοπτρικό στερεοσκόπιο (3OM3)
4 Εικονομετασχεδιαστές (Aus JENA)
200 Στερεοσκόπια τσέπης (Aus JENA)

Αλλα :

1 Reflection-Transmition Color Densitometer Kodak (model 10-K).
1 Αναλογικός παλμογράφος 20MHz (dual channel).

Λογισμικά Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκoπικών Απεικονίσεων και Γ.Σ.Π. :

ENVI+IDL, ERDAS Imagine, ER Mapper, PCI Geomatica, eCognition, ATCOR, SarScape, Orfeo Toolbox, Opticks, Idrisi, GRASS, QGIS, ArcGIS, SAGA, Manifold GIS, Matlab, καθώς και λογισμικό το οποίο έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης.

Υπολογιστικά κέντρα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης :

  • Το κέντρο Γεω-πληροφορικής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.. Διαθέσιμο λογισμικό: ERDAS Imagine,ER Mapper, Opticks,SoftPlotter,ArcGIS,AutoCAD, Adobe PhotoShop, Gimp, Corel Draw, Microsoft Office, OpenOffice κλπ.

  • Ο κεντρικός υπολογιστής και το δίκτυο του Ε.Μ.Π. Διαθέσιμο λογισμικό: ArcGIS, Oracle, MATLAB, SAS κλπ.

Όλοι οι φοιτητές, το προσωπικό και οι συνεργάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή του Ε.Μ.Π. Επίσης, όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Ε.Μ.Π.