Αντικείμενο και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Remote Sensing Lab.

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες από τις μεθόδους και τεχνικές καθώς και οι σχετικές εφαρμογές τους, οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, όπως αυτά τεκμηριώνονται από τις διπλωματικές, τις διδακτορικές και τις δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες καθώς και από τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου.

Μέθοδοι και Τεχνικές:

Ατμοσφαιρικές, ραδιομετρικές και γεωμετρικές διορθώσεις

Ολοκλήρωση δυνατοτήτων και συγχώνευση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων από διαφορετικούς δέκτες ή/και πλατφόρμες ή/και με διαφορετικών ημερομηνιών λήψης

Scale-space απεικόνιση δεδομένων, εξαγωγή χαρακτηριστικών, μείωση υπερφασματικού χώρου

Φασματικές, ραδιομετρικές και χρονικές ιδιότητες αντικειμένων και επιφανειών, φυσικές-χημικές ιδιότητες και οι διαφοροποιήσεις τους

Εντοπισμός αντικειμένων και αναγνώριση προτύπων σε 2D και 3D

Ανάλυση και παρακολούθηση διαμέσου του χρόνου

Κατάτμηση και ταξινόμηση

Αντικειμενοστρεφής ανάλυση τηλεπισκοπικών απεικονίσεων

Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Ανάλυση αναγλύφου, μοντελοποίηση σκηνής, ανάλυση βασισμένη σε μοντέλα

Γεωχωρικές βάσεις δεδομένων για απεικονίσεις, χωρο-χρονική ενημέρωση βάσης δεδομένων, υπηρεσίες web για εφαρμογές τηλεπισκόπησης

Συμβολομετρία radar

Υπολογιστικές τεχνικές, ανάπτυξη αλγορίθμων, βελτιστοποίηση, προγραμματισμός για εφαρμογές πραγματικού χρόνου και παράλληλης επεξεργασίας

Λήψη τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, δέκτες (πολυφασματικοί, υπερφασματικοί, θερμικοί, Radar, LIDAR, κοντινής λήψης, κλπ) και πλατφόρμες (διαστημικές, αερομεταφερόμενες, UAVs)

Εφαρμογές:

Μελέτες για τα δαση, τη βλάστηση, τη βιοποικιλότητα

Γεωργία και γεωργία ακριβείας

Υδρολογία, ωκεανογραφία και διαχείριση παράκτιων ζωνών

Μελέτες ατμόσφαιρας και κλιματολογικές μελέτες

Γεωλογικές και γεωμορφολογικές μελέτες

Παρακολούθηση και διαχείριση υδατικών και φυσικών διαθεσίμων

Χρήσες γης, επιπτώσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες και αναλύσεις οικοσυστημάτων

Παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, εκτίμηση καταστροφών και εκτίμηση αποζημιώσεων

Επικίνδυνα απόβλητα και εκτίμηση μόλυνσης του περιβάλλοντος

Μελέτες υποδομών, μεταφορών και επικοινωνιών

Παρατήρηση της γης με στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης

Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, εφαρμογές web, ενημέρωση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων

Υπηρεσίες ανοιχτού κώδικα (open-source) και ανοιχτών δεδομένων (open-data)