Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή πέντε (5) μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

για την εκλογή πέντε (5) μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία

της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ο Κοσμήτορας έχοντας υπόψη:

 • το άρθρο 18 του Ν.4485/2017,
 • την υπ’ αριθμ. 40558 απόφαση του Πρύτανη Ε.Μ.Π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3646/16.10.2017 τ.Β΄
 • την με αριθ.πρωτ. 52806/09-11-2017 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής,
 • τις εννέα (9) υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία της Σχολής, που μετά τον έλεγχο, βρέθηκε να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου,

Ανακηρύσσει

Υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης πέντε (5) μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών τους κάτωθι:

 1. Βασίλειος Βεσκούκης Αναπληρωτής Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53692/14-11-2017)
 2. Σπυρίδων Γιακουμάκης Αναπληρωτής Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53724/14-11-2017)
 3. Βασίλειος Γκίκας Αναπληρωτής Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53485/13-11-2017)
 4. Χαράλαμπος Ιωαννίδης Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53660/14-11-2017)
 5. Βασιλεία Καραθανάση Καθηγήτρια (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53557/14-11-2017)
 6. Ρωμύλος Κορακίτης Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53219/13-11-2017)
 7. Γεώργιος Πανταζής Αναπληρωτής Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53068/10-11-2017)
 8. Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53871/14-11-2017)
 9. Γεώργιος Φώτης Καθηγητής (αριθμός πρωτοκόλλου κατατεθείσας αίτησης 53870/14-11-2017)

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Μ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ