ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην ΥΑ153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’), όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ Αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ.Β’), προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στις Γ.Σ. των Τομέων της Σχολής:

 

  1. Για τη Γ.Σ. της Σχολής (για διετή θητεία, 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)
  2. Για την Κοσμητεία της Σχολής (για διετή θητεία, 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος) .
  3. Για τις Γ.Σ. των Τομέων (Τοπογραφίας, Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης) (για ετήσια θητεία, 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία: «Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας».

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή, σε ημέρα και ώρα  που θα ορισθεί.

 

                                                                                                    

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

 

Προκήρυξη Εκλογών για ΕΤΕΠ