ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 άρθρο 29, την με αριθ.πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την  αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση, ο Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Σχολής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19/09/2019 και ώρα 10.00 έως 12.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής (ισογ. κτ. Βέη) ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής. Εφόσον προκύψει η ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άμεσα την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα από 13.00-14.00.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται από την Τετάρτη 14/08/2019 έως την Τετάρτη 28/08/2019 στη Γραμματεία της Σχολής το αργότερο έως και ώρα 14.00 της καταληκτικής ημερομηνίας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου, ενώ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν όσοι αποχωρούν, λόγω του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της ως άνω προκηρυσσόμενης θέσης. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Η θητεία του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.