Πρόγραμμα "Proof of Concept"-Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΜΠ

Το Πρόγραμμα «Proof of Concept» απευθύνεται σε φοιτητικές/ερευνητικές ομάδες ή μεμονωμένους φοιτητές/ερευνητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν εμπορικά την ιδέα τους, να επαληθεύσουν στην πράξη τη βιωσιμότητά της, ή να προετοιμαστούν για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η/ο υποψήφια/ος, ή τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ομάδας, να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Προπτυχιακός φοιτητής του ΕΜΠ
  • Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΜΠ
  • Υποψήφιος Διδάκτορας του ΕΜΠ
  • Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΕΜΠ
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΜΠ με απασχόληση σε ερευνητικά έργα του ΕΜΠ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης

Θεματικοί τομείς

Η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να εμπίπτει σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας του μηχανικού.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Proof of Concept» και τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής παρατίθενται στο σύνδεσμο:

https://tto.ntua.gr/proof-of-concept-program/

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2023