Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Χρήστου Σταύρου

Σας καλούμε στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χρήστου Σταύρου, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Α.Π.Θ.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων ορισμού και εξέλιξης διοικητικών ορίων σε χωροχρονική κλίμακα».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apD6LGeuF9qfodjL7VGymDAjgnsfDwuNMtN81jyCFOw41%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0d8e567-1a26-4183-9c89-b3b19b8a9cbf&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Κωδικός εισόδου : mzh1wnu

 

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ