Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Δέσποινας Μπρόκου

Σας καλούμε στις 2 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Δέσποινας Μπρόκου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Η Μεθοδολογική Συμβολή της Νέας Χαρτογραφίας στην Ανάπτυξη Βιώσιμου και Υπεύθυνου Τουρισμού».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3angPVtn3pQZKOCriGg4Yz-YyW5tgXNM85Ll_cblrVDfg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd81462e-0657-46ae-9c61-a4e0799d9481&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Κωδικός : xedvo9v

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ