Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Χ. Διονέλη

Σας καλούμε στις 13 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χρήστου Διονέλη, διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

ή  

διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkNGIzYzEtZTBkMS00N2I2LTk0NjQtOWQ2ODUxYzliMTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b89a59db-bc4a-45a3-8af7-ebb673013aad%22%2c%22Oid%22%3a%22259ae0cb-98c8-460f-b88b-92f3c6f4cd6a%22%7d

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: ««Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης Διευρωπαϊκών Δικτύων».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ