Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Δ. Στάμου

Σας καλούμε στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Δήμητρας Στάμου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Σύγχρονα Αστικά Τοπία και ο Φόβος του Εγκλήματος. Διερευνητική Ανάλυση των Δομικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Συνιστωσών και Αλληλεξαρτήσεών τους».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex.

Σύνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mec4871f02ff7908c862807dc72329911

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ