Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ξ.Ο. Καρούντζου

Σας καλούμε στις 5 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ξενοφώντα Ορφέα Καρούντζου διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_qgdpkiQ6HbpAkJzHYCYqFvIzNI5ZIt2qjFaNqDvCRQ1%40thread.tacv2/1695893805936?context=%7b%22Tid%22%3a%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22%2c%22Oid%22%3a%22ad00896b-5b3e-4e6d-8a34-e57dc49d8f3c%22%7d

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: « GIS - Assisted Optimal Design of Maritime Transport Systems - Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Θαλάσσιων Μεταφορών με χρήση μεθόδων GIS».

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ