Υποτροφίες ΙΚΥ - ΕΚΟ 2018-2019

Σε συνέχεια της "Ανακοινωση Πρόσκλησης Προπτυχιακών Υποτροφιων ΕΚΟ 2018-2019" που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής μας στις 14 Νοεμβρίου 2019,
σας ενημερωνουμε για τα εξής:

 α) Μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ  www.iky.gr το προσεχές διάστημα, οι υποψήφιοι θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξής τους, να υποβάλλουν στο ΙΚΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το ΙΚΥ.

β) Μια από τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης είναι οι φοιτητές/τριες (πλην των πρωτοετών) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδ. έτους 2017-18. Σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας σε μορφή.doc (word) το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης «Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου». Στην ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι «Ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του έτους 2017-2018 έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2017/18, δλδ το Σεπτέμβριο 2018».