Εγγραφές Μετεγγραφομένων ακαδ. έτους 2017-2018

Εγγραφές μετεγγραφόμενων Ακ. Έτους 2017-2018

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών τις ακόλουθες ημέρες:

  • Δευτέρα 13/11/2017
  • Τρίτη 14/11/2017
  • Δευτέρα 20/11/2017
  • Τρίτη 21/11/2017 και
  • Τετάρτη 22/11/2017

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) και του άρθρου 3 της με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄), για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί.

Για τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία κριτηρίου μετεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. αρ.158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β') Δείτε Εδώ

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')

Δείτε επίσης σχετικό συνημμένο έγγραφο

Σημείωση: Απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που πρέπει επίσης να προσκομιστούν στη Γραμματεία της Σ.Α.Τ.Μ. είναι τα εξής:

  • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Απλή φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου

Η εγγραφή παραγματοποιείται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.