Αναλυτικές οδηγίες για την δήλωση των μαθημάτων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και πίνακες αντιστοίχισης των μαθημάτων του παλαιού ΠΠΣ στο νέο ΠΠΣ (κορμού και επιλογής ανά κατεύθυνση).

Αναλυτικές οδηγίες για την δήλωση των μαθημάτων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και πίνακες αντιστοίχισης των μαθημάτων του πΠΠΣ στο νΠΠΣ (κορμού και επιλογής ανά κατεύθυνση).