Κανονισμός Λειτουργίας

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γ. ΧΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΤ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Ζ. ΠΟΡΟΙ


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών λειτουργεί το Κέντρο Γεωπληροφορικής, στον ειδικά διασκευασμένο χώρο του ισογείου του κτιρίου Λαμπαδαρίου. Το Κέντρο δημιουργήθηκε για να καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των σπουδαστών και του προσωπικού του Τμήματος σε αντικείμενα συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και απόδοσης δεδομένων του γεωγραφικού χώρου. Το Κέντρο Γεωπληροφορικής θα παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.
Στόχος του Κέντρου είναι η αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του και να αναδειχθεί σε εστιακό σημείο της Γεωπληροφορικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ο παρών κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου και πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα από το σύνολο των χρηστών των συστημάτων του Κέντρου για να εξασφαλισθεί η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του.

Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Tη γενική εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της ανάπτυξης του Κέντρου έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Γεωπληροφορικής που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος για χρονική περίοδο δύο [2] ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου είναι μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος με αποδεδειγμένα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στις επιστήμες και τεχνολογίες της Γεωπληροφορικής. Εχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου, της εφαρμογής της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων του Κέντρου, λογοδοτεί δε στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου, ελέγχει τον προϋπολογισμό και καθορίζει τη γενική πολιτική και τους στόχους του Κέντρου, τα οποία εισηγείται στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση.
Την καθημερινή και άμεση εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου έχει ο διαχειριστής του δικτύου του Κέντρου επικουρούμενος από το διοικητικό - τεχνικό προσωπικό του ιδρύματος που έχει τοποθετηθεί στο Κέντρο.
Ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός με εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε αντικείμενα Γεωπληροφορικής.

Γ. ΧΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Κέντρου Γεωπληροφορικής έχουν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές της ΣΑΤΜ, οι υποψήφιοι διδάκτορες και το διδακτικό προσωπικό (κάθε είδους και βαθμίδος). Απόλυτη προτεραιότητα στη χρήση θα δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και των επισήμων αργιών, από 8.30 π.μ έως 4.30 μ.μ. με την ευθύνη του διαχειριστή δικτύου. Χρήση των εγκαταστάσεων του Κέντρου από μέλη του διδακτικού προσωπικού και σπουδαστές άλλων Τμημάτων του ΕΜΠ επιτρέπεται - σε εξαιρετικές περιπτώσεις - μόνο μετά από απόφαση της ΣΑΤΜ - και για συγκεκριμένη χρήση και χρονική διάρκεια. Η πρόσβαση στα συστήματα του Κέντρου από το διδακτικό προσωπικό και τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος γίνεται μέσω κωδικών χρήσης που παρέχονται από το Κέντρο μετά από αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α'.
Για την υποστήριξη μαθημάτων ή ασκήσεων, οι διδάσκοντες συμπληρώνουν και αποστέλουν στον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου το έντυπο του υποδείγματος Β', κατά την περίοδο σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση του προγράμματος με τρόπο που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων - ασκήσεων. Με βάση το περιεχόμενο του εντύπου αυτού εκχωρούνται στους σπουδαστές οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης.
Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση αυτών και των αντιστοίχων passwords. Ο διαχειριστής του δικτύου θα ελέγχει συστηματικά την σύμφωνη με τον κανονισμό χρήση των κωδικών.
Ο χώρος δευτερεύουσας μνήμης (αποθηκευτικός χώρος) που διατίθεται για κάθε χρήστη, είναι φυσικό να είναι περιορισμένος και σύμφωνος με τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος ή εφαρμογής. Αιτιολογημένες απαιτήσεις για διάθεση τυχόν επί πλέον χώρου - σε προσωρινή πάντοτε βάση - θα ικανοποιούνται με σύμφωνη γνώμη και φροντίδα του διαχειριστή του δικτύου.
Επισημαίνεται ότι λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων και ασκήσεων στο Κέντρο, προτεραιότητα χρήσης κατά τον χρόνο διεξαγωγής, έχουν όσοι παρακολουθούν το μάθημα ή τις ασκήσεις. Δηλαδή κατά την διάρκεια μαθήματος ή ασκήσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία άλλων στο Κέντρο εκτός αν το επιτρέπει ο διδάσκων. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα των μαθημάτων - ασκήσεων που γίνονται στο Κέντρο θα είναι ανηρτημένο στην είσοδο ώστε οι χρήστες να προγραμματίζουν ανάλογα το χρόνο τους.
Για τη λειτουργία του Κέντρου προς εξυπηρέτηση σπουδαστών για έκτακτες ανάγκες, σε ώρες πέραν του τακτικού ωραρίου, απαιτείται απόφαση του επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα του αντιστοίχου μαθήματος.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή πλέον των δύο [2] χρηστών ανά θέση εργασίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσοτέρων του ενός τερματικού από ένα χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση τερματικών.
Για την αποδοτική αξιοποίηση του Κέντρου και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο χώρο του Κέντρου δέν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και φαγητών όπως και η χρήση του τηλεφώνου.
Είναι ευνόητο ότι όταν έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου, για όσο χρόνο απαιτείται. Ο διαχειριστής του δικτύου οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες, όσο το δυνατόν ενωρίτερα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω μηνυμάτων-ανακοινώσεων κατά τη φάση της αρχικής πρόσβασης στο σύστημα, σχετικά με τις εργασίες συντήρησης του Κέντρου και τη διάρκειά τους, όπως και για οποιαδήποτε εκτός προγράμματος δραστηριότητα του Κέντρου.
Οι ώρες χρήσης των συστημάτων από τους χρήστες και το περιεχόμενο της εργασίας καταγράφονται σε Ημερολόγιο που υπάρχει στο Κέντρο. Η ενημέρωση και υπογραφή του Ημερολογίου εκ μέρους των χρηστών είναι υποχρεωτική. Η καταγραφή αυτή, εκτός του ότι στοχεύει στην ανάπτυξη αισθήματος υπευθυνότητας, δίνει και στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τον ορθολογιστικό προγραμματισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου.
Οι αποφοιτήσαντες σπουδαστές διαγράφονται από τον κατάλογο χρηστών του Κέντρου, αμέσως μετά την κοινοποίηση από τη Γραμματεία στον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου, του αντιστοίχου καταλόγου.
Η ΣΑΤΜ μέσω των οργάνων της, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κέντρου Γεωπληροφορικής. Δεν αναλαμβάνει όμως καμμία ευθύνη έναντι των χρηστών και οιουδήποτε τρίτου για δυσάρεστα αποτελέσματα, που οφείλονται σε μη αναμενόμενη λειτουργία των συστημάτων και του λογισμικού ή σε κακή χρήση.

Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Η λειτουργία του Κέντρου εξασφαλίζεται και επιβλέπεται από το διαχειριστή του δικτύου του Κέντρου. Ο διαχειριστής του δικτύου έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη τήρησης των όρων λειτουργίας, ακόμα και αν στην αίθουσα παρευρίσκεται διδάσκων μαθήματος, όπως κατά την διεξαγωγή ασκήσεων, επιδείξεων κλπ. Ολοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι ενήμεροι των όρων λειτουργίας του Κέντρου, αλλά και του διαφορετικού ρόλου τους από αυτόν του διαχειριστή. Επιπλέον, πρέπει να επισημαίνουν σε όλους τους σπουδαστές του μαθήματός τους, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας και την επίδειξη σεβασμού προς τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή του Κέντρου. Τυχόν απορίες ή αντιρρήσεις για τους όρους λειτουργίας του Κέντρου μπορούν να διευκρινίζονται με τον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου και τον Πρόεδρο του Τμήματος, αν αυτό χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ χρηστών και του διαχειριστή του δικτύου του Κέντρου. Η ανεύθυνη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει στον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου το δικαίωμα της διακοπής της πρόσβασης και μπορεί να συνεπάγεται την απαγόρευση μελλοντικής χρήσης του Κέντρου εάν τα όργανα του Τμήματος αποφασίσουν κάτι τέτοιο.
Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο κεντρικός εξοπλισμός του Κέντρου [Servers] θα ευρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και θα δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής του μέσω δικτύου και εκτός ωρών λειτουργίας του Κέντρου, από τους έχοντες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε αυτό. Οι τερματικοί σταθμοί αρχίζουν να λειτουργούν αμέσως μετά το άνοιγμα του Κέντρου, με ευθύνη του διαχειριστή και κλείνουν από τον ίδιο στο τέλος του ωραρίου λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο και άνοιγμα των προσωπικών υπολογιστών και των τερματικών μονάδων από τους χρήστες για οποιονδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας πρέπει να ενημερώνεται ο διαχειριστής, που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για περαιτέρω ενέργειες. Αλλαγή της συνδεσμολογίας μηχανημάτων, για απολύτως αναγκαίους λόγους, μπορεί να γίνει μόνο από τον διαχειριστή.
Η ΣΑΤΜ καταβάλλει κάθε προσπάθεια εξοπλισμού του Κέντρου με συστήματα που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών. Επίσης, παρέχει και τα περισσότερα από τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά, όπως: Μελανοταινίες, toner, μηχανογραφικό χαρτί και μελάνη σχεδίασης. Από τα υλικά αυτά εξαιρούνται οι δισκέττες, καθώς και χαρτιά ειδικών προδιαγραφών. Μετάβαση στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

ΣΤ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Στους βασικούς στόχους του Κέντρου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σωστής αντίληψης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού. Επισημαίνεται ότι το λογισμικό εμπίπτει στα πλαίσια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και η διάθεση και χρήση του προϋποθέτει σχετική άδεια από τον παραγωγό του. Μόνο σε περιπτώσεις που ο παραγωγός λογισμικού έχει σαφώς δηλώσει ότι το επιτρέπει, είναι δυνατή η ελεύθερη διάθεση και χρήση του. Χρήση λογισμικού που δεν έχει αποκτηθεί και εγκατασταθεί επισήμως, γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων και μόνο από δισκέττες, απογορευομένης της μόνιμης εγκατάστασής του στους σκληρούς δίσκους των συστημάτων. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στο λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος [ή των μαθημάτων] στο οποίο έχουν εγγραφεί, όπως και σε γενικής φύσεως προγράμματα τα οποία θα προσδιορισθούν μετά την πρώτη φάση λειτουργίας του Κέντρου. Η μόνιμη εγκατάσταση λογισμικού που έχει δηλωθεί ως ελεύθερο, γίνεται μετά από έγκριση του επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου και με φροντίδα του διαχειριστή. Η υποστήριξη του λογισμικού για τη διδασκαλία γίνεται με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ που έχει αναλάβει το μάθημα στο οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό. Η έννοια της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Κέντρου δεν περιορίζεται μόνο στο μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά επεκτείνεται και στο λογισμικό (προγράμματα, δεδομένα, κλπ.). Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο επισήμως εγκατεστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και τα άλλα βασικά αρχεία των υπολογιστών. Η εγγραφή αρχείων δεδομένων και αποτελεσμάτων και η προσωρινή εγκατάσταση προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί από τους χρήστες στο πλαίσιο των μαθημάτων ή ασκήσεων είναι ελεύθερη. Η μέριμνα, όμως, για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει αποκλειστικώς στους χρήστες, στους οποίους συνιστάται να κρατούν αντίγραφα των εργασιών τους σε δισκέττες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. Μετάβαση στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Ζ. ΠΟΡΟΙ
Το Κέντρο Γεωπληροφορικής έχει ανάγκη πόρων που θα καλύπτουν δαπάνες για:
α. Την προμήθεια νέου εξοπλισμού και λογισμικού
β. Την αναβάθμιση, συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου εξοπλισμού
γ. Την αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου λογισμικού
δ. Την προμήθεια αναλωσίμων
ε. Την υποστήριξη της λειτουργίας του από εξειδικευμένο προσωπικό
στ.Γενικά τις κάθε μορφής λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των χρηστών.
Οι πόροι αυτοί θα εξευρίσκονται από διάφορες πηγές όπως:
α. Συμμετοχή του Κέντρου στην κατανομή των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του Τμήματος
β. Εκχώρηση στο Κέντρο ποσοστού από την οικονομική ενίσχυση των εργαστηριακών μαθημάτων που γίνονται στις εγκαταστάσεις του
γ. Εκχώρηση στο Κέντρο ποσοστού από τα ερευνητικά προγράμματα που γίνονται με χρήση του εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου
δ. Εκχώρηση στο Κέντρο ποσοστού από τα σεμινάρια και τις κάθε μορφής εκδηλώσεις, που γίνονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
Οι πηγές και τα αντίστοιχα ποσοστά θα προσδιοριστούν επακριβώς μετά από τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του Κέντρου που λήγει την 31-12-1996. Για το σύνολο των δαπανών του Κέντρου ο επιστημονικός υπεύθυνος θα υποβάλει στο τέλος εκάστου έτους στον Πρόεδρο του Τμήματος, απολογιστική έκθεση δαπανών η οποία θα τίθεται υπόψιν των οργάνων του Τμήματος.