Έτος 2019

Υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμΕΑ) και Αισθητήρων Καταγραφής

Διερεύνηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των πολιτικών ανάπτυξης της αγοράς ΤΑΧΙ στην Ελλάδα

Διερεύνηση μεθόδων εκτίμησης σφαλμάτων για παραμορφώσεις εδάφους από χρονοσειρές δορυφορικών συμβολομετρικών δεδομένων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Υπηρεσίες ελέγχου και αξιολόγησης Βιομηχανικών Συστημάτων και Κατασκευών με τεχνολογία Laser Tracker

ΚΥΒΕΡΝΟΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανάπτυξη ισχυρών πολυτροπικών εργαλείων γεωοπτικοποίησης για την κατανόηση και επικοινωνία γεωχωρικών δεδομένων

Αστικές Συγκοινωνίες με Μηδενικούς Ρύπους: Μοντέλα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Αποφάσεων

Ανάπτυξη αυτό-εκπαιδευόμενου συστήματος ετερογενών αισθητήρων υποστήριξης στόλου οχημάτων μεταφορών με τεχνικές γεωεντοπισμού, ΙοΤ και ΒΙ