Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Σας καλούμε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Νικόλαου Μπάκαλου, διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Activity recognition fromvisual cues in and beyond the visible spectrum using deep learning / Αναγνώριση δραστηριοτήτων από  οπτικές πηγές εντός και πέραν του ορατού φάσματος με χρήση βαθιά μηχανικής μάθησης».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμαςMicrosoft Teams.

  Σύνδεσμος :

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4m96mIQ99eCnmU5QUYXXzZ-gGTvqQbAGBfUyoa2NCeY1@thread.tacv2/1663152316170?context=%7B%22Tid%22:%22018008e5-532c-47fb-be9f-e511d8009ef9%22,%22Oid%22:%225314983a-e074-4bc9-a0b2-404c1222ec9e%22%7D

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 2. Σας καλούμε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Ελισάβετ Κωνσταντίνας Σταθοπούλου, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ

  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

  ή

  διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft TeamsClick here to join the meeting

  Meeting ID: 347 694 690 630
  Passcode: GS9Cje

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Integrating scene priors in Multi View Stereo (MVS) / Ενσωμάτωση δεσμεύσεων στην πολυεικονική ανακατασκευή».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 3.  Αθήνα, 1.09.2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  (περίοδος Σεπτεμβρίου 2022)

  Σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018) και την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 18.07.2022), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

  Τομέας Τοπογραφίας

  • Λήψη αποφάσεων στην ανάλυση τεχνολογιών ανάλυσης εικόνων/όρασης υπολογιστών στη δομική κατάσταση υλικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Σύγχρονες μέθοδοι τρισδιάστατης γεωμετρικής τεκμηρίωσης υπόγειων χώρων με έμφαση σε μη επανδρωμένα συστήματα
  • Ψηφιακά δίδυμα πόλεων και Κτηματολόγιο

  Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Εκτίμηση τρωτότητας πλημμύρας, διάβρωσης και ξηρασίας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής
  • Τρωτότητα Συστημάτων Μεταφορών
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Σιδηροδρομικών Μεταφορών

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα: α) τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, β) τον προτεινόμενο επιβλέποντα, γ) την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο έντυπο της σχετικής αίτησης.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 1.09.2022  έως και  12.09.2022

  Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη λήξη των αιτήσεων θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα στον οποίο απευθύνεται η αίτησή τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2107722781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

   

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Καθηγητής ΕΜΠ

 4. Σας καλούμε στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Βασίλειου Σιτοκωνσταντίνου, διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Imperial College London

  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

  ή

  διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m166f612c26126d46df71468ffef9111f 

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Αξιοποίηση μεθόδων μηχανικής μάθησης και μεγάλων δεδομένων παρατήρησης της Γης για την προώθηση βιώσιμης και ανθεκτικής γεωργίας / Big Earth Data and Machine Learning for Sustainable and Resilient Agriculture».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Καλούνται, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής, να καταθέσουν (ηλεκτρονικά) την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018), από την Πέμπτη 1.09.2022 έως και την Παρασκευή 16.09.2022, στη Γραμματεία της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr.

  Η αίτηση εγγραφής (δείτε εδώ) θα συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Προόδου της Τ.Σ.Ε. για τη Διδακτορική Διατριβή 

   

  Αθήνα, 22.08.2022

  Από τη Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ