Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Σας καλούμε στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Αθανάσιου Κοψιδά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m03585e680f8996b78ebd0c19ca2466e2

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Analysis of urban rail transport networks in case of disruption / Ανάλυση δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς υπό έκτακτες συνθήκες».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 2. Σας καλούμε στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Μελισσινού Παρασκευά διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού - Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο) ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A4d0c2b3cbc7b4fa1964c6bcb7ca3f1ef%40thread.tacv2/PhD%20PARASKEVAS%20MELISSINOS?groupId=2014c9a7-5201-4079-b974-529965f4879b&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

  Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Πεδίο Βαρύτητας Ελλαδικού Χώρου με έμφαση στην Περιοχή της Σαντορίνης».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ
 3. Αθήνα, 4.03.2024

  Α.Π. :  7168

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  (περίοδος Μαρτίου 2024)

  Σύμφωνα με τους Ν. 4485/2017, 4957/2022, τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018) και την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 29.02.2024), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

  Τομέας Τοπογραφίας

  • Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την μελέτη των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία
  • Μέθοδοι συνόρθωσης σε πολυπαραμετρικά γεωδαιτικά προβλήματα
  • Τεχνητή νοημοσύνη στην Υπερφασματική Τηλεπισκόπηση
  • Τηλεπισκόπηση και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Εκτίμηση τροχιών ακριβείας δορυφόρων χαμηλής τροχιάς
  • Βαθιά μηχανική μάθηση για τη δημιουργία μοντέλων θεμελίωσης (foundation models) δεδομένων Παρατήρησης της Γης
  • Βαθιά μηχανική μάθηση για τη μελέτη και πρόβλεψη ακραίων φαινομένων φυσικών καταστροφών
  • Δορυφορικός εντοπισμός ακριβείας με την αξιοποίηση πολλαπλών σημάτων-συστημάτων GNSS και υπηρεσιών διορθώσεων / Precise satellite positioning using multi-signal/multi-system GNSS and correction services

  Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

  • Το Δίκαιο του Χώρου, η Κλιματική Κρίση και οι Φυσικές Καταστροφές

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα: α) τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, β) τον προτεινόμενο επιβλέποντα, γ) την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο έντυπο της σχετικής αίτησης.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 4.03.2024  έως και  18.03.2024

  Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη λήξη των αιτήσεων θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα στον οποίο απευθύνεται η αίτησή τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2107722781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Καθηγητής ΕΜΠ

 4. Σας καλούμε στις 5 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Γεώργιου Κοψιαύτη, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ.

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμαςWebex

  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5c44250f3eecd6186942003574a5fda5

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Surrogate Models Assisted by Machine Learning for Coastal Aquifer Management / Μετα-μοντέλα υποβοηθούμενα από τη μηχανική μάθηση για τη διαχείριση παράκτιων υδροφορέων».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ