Αξιολόγηση Σχολής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- 2013

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (EXTERNAL EVALUATION REPORT) Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ - 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------