Συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψ. διδακτόρων σε προγράμματα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme -BIP) στην Ιταλία

The University of L'Aquila - Italy organising two BIPs - blended intensive programmes, related to the 2021 call, in Mathematical Modelling, specifically:

  • Modelling Earthquakes and Natural Disasters
  • Mathematical Models for Natural events and social behaviour

The in-presence activities will take place in the period July 3 - 8, 2023, hosted by the DISIM (Department of Information Engineering, Computer Sciences and Mathematics) of the University of L'Aquila. The BIP Program is addressed to bachelor, master and PhD students who are interested in the topics addressed and enrolled in the following fields of study: Mathematics, Applied Mathematics, Physics, Engineering and similar subjects.

We can accept nominations until the end of this week, and we are available should you or your students require further information.

 

Università degli Studi dell’Aquila 

Piazza S. Margherita, 2 - Palazzo Camponeschi 

67100 L'Aquila 

Tel.: +39 0862432715 

Orari di ricevimento 

lunedì, mercoledì, venerdì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

martedì - dalle ore 14 alle ore 17 

giovedì  - chiuso 

venerdì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

***AVVISO PER GLI STUDENTI***


E' possibile contattare questo ufficio attraverso l'Help Point online raggiungibile dal seguente link: https://help.univaq.it/. Non è più possibile dare informazioni agli studenti per telefono.

It's possible to contact this office through the online Help Point available at the following link: https://help.univaq.it/. It is no longer possible to give information to students by telephone.