Αντικείμενο Τομέα Τοπογραφίας

Το αντικείμενο του Τομέα Τοπογραφίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες που αφορούν σε μεθόδους, τεχνικές και εφαρμογές για τη συλλογή, συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία / διαχείριση, γεωμετρική τεκμηρίωση, οπτικοποίηση / χαρτογράφηση και ανάλυση μετρητικών και υπολογισμένων στοιχείων που συγκροτούν το χώρο και τις μεταβολές του σε διάφορες κλίμακες.  Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης του Τομέα Τοπογραφίας αποτελεί ο γήινος και διαστημικός φυσικός χώρος, οι ανθρωπογενείς δομές σε αυτόν καθώς και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, με τα οποία ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός αλληλεπιδρά με τις μελέτες, τα σχέδια ανάπτυξης και τα τεχνικά έργα.

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Τοπογραφίας περιλαμβάνουν τις επιστημονικές περιοχές της γεωδαισίας, φωτογραμμετρίας, κτηματολογίου, τηλεπισκόπησης, χαρτογραφίας και επιστήμης γεωγραφικής πληροφορίας καθώς και επιστήμης και τεχνολογίες γεωπληροφορικής.

Επιμέρους δομές του Τομέα Τοπογραφίας αποτελούν:

 

Παρουσίαση Υποδοχής Πρωτοετών -Τομέας Τοπογραφίας