Ερευνητική Δραστηριότητα στο Εργαστηρίο Φυσικής Γεωγραφίας

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται σε θέματα:

1. Διαχείρισης περιβάλλοντος με έμφαση τη μελέτη των μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος, των σχέσεων και των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, την εκτίμηση και μέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών (πχ. εδάφους, νερού, αέρα, τοπίου, πολιτιστικών πόρων, υποδομών, δικτύων) , την κατανομή τους στο φυσικό χώρο, τα αίτια που δημιουργούν τις κατανομές αυτές, τη φέρουσα ικανότητά τους όπως επίσης και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και επιπτώσεις.

2. Εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με έμφαση στην ποσοτικοποίηση και μέτρηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από έργα, προγράμματα, σχεδιασμούς και πολιτικές και τη σύνταξη πρότυπων ΜΠΕ (π.χ. για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους & περιοχλές που χρήζουν ειδικής προστασίας)

3. Ανάπτυξης μεθοδολογιών βελτιστοποίησης με έμφαση την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σχεδιασμού και ανάπτυξη πολιτικών.

4. Πολεοδομικού σχεδιασμού με έμφαση στην έρευνα οικιστικών και πολεοδομικών δεδομένων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον του αστικού ιστού από ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

Εργαστηριακές Υποδομές

Στο Εργαστήριο εντάσσεται το Ελληνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΚΠΕ) το οποίο αποτελεί μέρος του Δικτύου των Κέντρων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία του ΕΚΠΕ άρχισε το Μάρτιο του 1993 με Ιδρυτές και βασικοί χρηματοδότες την DG XI της ΕΟΚ, το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΕΜΠ. Το Κέντρο λειτουργεί υπό μορφή Ερευνητικού Προγράμματος στο πλαίσιο του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και την DG XI της ΕΕ. Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του είναι ερευνητικοί και ενημερωτικοί για τα θέματα Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του Περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον ελληνικό και κοινοτικό χώρο.

Το Εργαστήριο λειτουργεί σε ειδική αίθουσα στον 2ο όροφο του κτηρίου Βέη της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με δυνατότητα άσκησης 15-20 Σπουδαστών. Το Εργαστήριο διαθέτει τα εξής όργανα:

-Μετεωρολογικό ιστό στο κτήριο Βέη με online μετάδοση δεδομένων βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου, σχετικής υγρασίας και software για αθροιστικά αποτελέσματα και επεξεργασίας στοιχείων.

-Όργανα μέτρησης όξινης βροχής και ποιότητας νερών

-Όργανα μέτρησης θορύβου

-Όργανα μέτρησης BOD

-Όργανα μέτρησης stressβλαστήσεως

-Όργανα μέτρησης CO και CO2

-Όργανα Εκτίμησης Εδαφικών Συνθηκών CP4

-Όργανα μέτρησης μετεωρολογικών μεταβλητών

-Όργανα προσδιορισμού μακρο και ιχνοστοιχείων εδάφους

-Όργανα προσδιορισμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βλάστηση

-Όργανο μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα.(AEROQUAL)

-Όργανο in-situμέτρησης ποιότητας νερού. (MPTROLL 9500)

-Σπεκτρόμετρο για μέτρηση παραμέτρων ποιότητας νερού (S:can)

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου σε Η/Υ και υπολογιστικά προγράμματα έχει ως ακολούθως:

  • Δίκτυο PC’s
  • SoftwareGISARCVIEW
  • Software INDRISI
  • PRINTERS, SCANNERS