Διδακτορικές Διατριβές στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας

Ευρετήριο Άρθρου

Αναζητήστε το ψηφιακό υλικό των Διδακτορικών Διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ ή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του ΕΚΤ.


 • Χάρτες και Τέχνη. Το χρώμα ως κρίσιμη παράμετρος (Στάμου 2019)
 • Ανάλυση και υλοποίηση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και συνόρων σε ψηφιακό περιβάλλον (Καστρίσιος 2017)
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων για τη μελέτη της οπτικής αντίληψης σε χάρτες κινούμενης εικόνας (Κρασανάκης 2014)
 • Μοντέλα χώρου-χρόνου για την περιγραφή γεωγραφικών φαινομένων σε χωρικές πληροφοριακές υποδομές (Πανόπουλος 2013) 
 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων ναυσιπλοΐας και οπτικοποίηση δρομολογίων πλού μεγάλων αποστάσεων σε συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη (Παλληκάρης 2010)
 • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών εξόρυξης γεωγραφικής γνώσης (Κονταξάκη 2010)
 • Ανάπτυξη τυπικών οντολογιών στην Γεωπληροφορική για την διαλειτουργικότητα βάσεων γεωγραφικής γνώσης (Τομαή 2005)
 • Σημασιολογική διαλειτουργικότητα στην επιστήμη της γεωγραφικής πληροφορίας (Κόκλα 2005)
 • Αυτοματοποιημένη σύνθεση και παραγωγή ναυτιλιακών χαρτών (Στεφανάκης 2001)
 • Αναγνώριση, εκτίμηση και συμπεριφορά του σφάλματος στις βάσεις χαρτογραφικών δεδομένων (Σκοπελίτη 2001)
 • Η αντιληπτική και γνωσιακή παράμετρος στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το χάρτη (Μιχαηλίδου 2001)

 • Ένα ορθολογικό πλαίσιο αναλυτικής φωτοσκίασης με πολλαπλές πηγές για την ενισχυμένη απόδοση της πληροφορίας του τοπογραφικού αναγλύφου (Νίκος Τζελέπης)
 • Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών χωρικών οντοτήτων με δεσμεύσεις ευαναγνωσιμότητας (Β. Μητρόπουλος)
 • Ανάπτυξη Συστήματος Εκτίμησης της Ποιότητας των Χαρτών (Ν. Μπλάνα)
 • Ανάπτυξη μιας νέας χαρτογραφικής προσέγγισης για την ανάλυση, κατανόηση και ορθολογική ανάπτυξη του νησιωτικού τουρισμού (Δ. Μπρόκου)
 • Ανάπτυξη σημασιολογικών Μεταφραστών για τη διαλειτουργική ολοκλήρωση ετερογενών γεωδεδομένων (Α. Καραλόπουλος)
 • Ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου σημασιολογικού χώρου (συστήματος) για τη μοντελοποίηση γεωχωρικού περιεχομένου χρηστών (Α. Μπαγλατζή)
 • Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων ενίσχυσης και αξιολόγησης του χωρικού εγγραμματισμού (Χ. Χάρχαρος)
 • Δημιουργία συστήματος υποστήριξης λήψης χωρικών αποφάσεων για την χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων υπό το καθεστώς αβεβαιότητας με την χρήση των Σ.Γ.Π – Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Χωρικής Ανάλυσης (Λ. Κατίκας)
 • Πολυ-παραμετρικός σχεδιασμός θαλάσσιου πλου σε πραγματικό χρόνο για ιστιοπλοϊκά (Σ. Κονταρίνης)
 • Ανάπτυξη ισχυρών πολυτροπικών απεικονίσεων στη Χαρτογραφία (Ν. Αναστοπούλου)
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Επίλυσης Προβλημάτων Ορισμού και Εξέλιξης Διοικητικών Ορίων σε Χωροχρονική Κλίμακα (Χ. Σταύρου)
 • Παιδιά και Χαρτογραφία (Φ. Σταθά)
 • Μελέτη, Ανάλυση και Αξιοποίηση της Χωρικής και της Γεωχωρικής Σκέψης στη Χαρτογραφία. Η Περίπτωση του Τουριστικού Χάρτη (Ε.-Ν. Κωνσταντίνου)